Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Συντονισμού & Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού & Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού είναι η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με:

α) Την ακριβή και πλήρη αποτύπωση της υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού.

β) Την ανίχνευση των αναγκών για το σχεδιασμό πολιτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του πολιτικού προσωπικού.

γ) Το σχεδιασμό υλοποίησης των κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του πολιτικού προσωπικού στους χώρους του ΥΠΕΘΑ.

δ) Την παρακολούθηση της αξιολόγησης και εξέλιξης – ποσοτικής και ποιοτικής – του πολιτικού προσωπικού.

ε) Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, που σχετίζονται τόσο με τη διαχείριση υπηρεσιακών θεμάτων των υπαλλήλων, όσο και με θέματα υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της μέριμνας για το πολιτικό προσωπικό.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού είναι οι εξής:

α) Η επεξεργασία και η παρακολούθηση όλων των διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό και σχετίζονται με το νομικό, κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων.

β) Ο έλεγχος των εισηγήσεων επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού που προωθούνται από τις Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) των τριών (3) ΓΕ προς υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να εισαχθούν στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

γ) Ο συντονισμός των θεμάτων που προωθούνται από τα ΓΕ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και αφορούν καθοιονδήποτε τρόπο το πολιτικό προσωπικό, κατά το στάδιο της προσυπογραφής τους από τον Γενικό Γραμματέα.

δ) Ο συντονισμός και η συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις των ΓΕ επί θεμάτων αναδιοργάνωσης δομών του ΥΠΕΘΑ και των ΓΕ, κατά το μέρος που επηρεάζουν ή τροποποιούν τις διατάξεις των οργανικών θέσεων και θέσεων ευθύνης του πολιτικού προσωπικού.

ε) Η επεξεργασία, σύνταξη και προώθηση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, δημοσιογράφων καθώς και αποσπασμένων υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες στα γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

στ) Η απογραφή του προσωπικού της περιπτ. ε΄, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκυκλίους που εκδίδονται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, Υπουργείο. 

ζ) Η χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στο προσωπικό της περιπτ. ε΄.

η) Η διοικητική υποστήριξη και ο χειρισμός των διοικητικών θεμάτων του προσωπικού της ΔΣΔΘΠΠ.

Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικής Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού

Oι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικής Εκπαίδευσης/ Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού είναι οι εξής:

α) Ο συντονισμός των ΔΠΠ των ΓΕ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων.

β) Η ανίχνευση και η διαπίστωση εκπαιδευτικών αναγκών με την ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων και πιστοποιημένων δράσεων καθώς και η συλλογή, ανάλυση και συστηματική επεξεργασία των στοιχείων για τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά του πολιτικού προσωπικού.

γ) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υποβολή εισηγήσεων για πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης του πολιτικού προσωπικού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

δ) Ο συντονισμός και η εισήγηση σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) για την τελική υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, των απαιτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και οποιασδήποτε ενδεχόμενης συνεργασίας με φορείς υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ε) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα σε εξαμηνιαία βάση.

Τμήμα Μέριμνας Πολιτικού Προσωπικού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μέριμνας Πολιτικού Προσωπικού είναι οι εξής:

α) Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των τριών (3) ΓΕ και των Πειθαρχικών Συμβουλίων (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο) για τους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου συλλογικού οργάνου προβλέπεται από τη νομοθεσία των δημοσίων υπαλλήλων.

β) Ο συντονισμός των διαδικασιών εκλογής των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

γ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση υλοποίησης της πειθαρχικής διαδικασίας από τις ΔΠΠ, σε περιπτώσεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ.

δ) Η υποβολή εισηγήσεων και ο χειρισμός θεμάτων πειθαρχικών υποθέσεων που επιλαμβάνεται ο Γενικός Γραμματέας.

ε) Η συλλογή, επεξεργασία και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με προτάσεις που υποβάλλονται από τους συνδικαλιστικούς φορείς και σωματεία υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ και αφορούν ζητήματα μέριμνας για το πολιτικό προσωπικό.

στ) Ο συντονισμός κοινών δράσεων των ΓΕ και η λήψη πρωτοβουλιών σχετικών με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και την υλοποίηση μέτρων μέριμνας για το πολιτικό προσωπικό, κατόπιν υποβολής σχετικών εισηγήσεων στον Γενικό Γραμματέα.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης είναι η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της ΔΣΔΘΠΠ καθώς και η τήρηση γενικού και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

ΔΣΔΘΠΠ