Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5495/08-02-2019) με θέμα: «Αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας τον Πολίτη»

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5495/08-02-2019) με θέμα: «Αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας τον Πολίτη»

Ερώτηση 5495/08-02-2019 της Βουλής των Ελλήνων

Ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. είναι διακριτός -καθώς εκ του νόμου πρόκειται για αυτοτελή κατηγορία προσωπικού-, αλλά κομβικός προς υποστήριξη του αστυνομικού έργου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατ' άρθρο 4 π.δ. Π.Δ. 394/2001, το πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών και του είδους και της μορφής της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης αστυνομικής εργασίας: α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των Υπηρεσιών αυτών, β. Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότητας του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, καθώς και την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά την κρίση του προϊσταμένου ή διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της προϊστάμενης αυτού Υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες καταδεικνύουν την ομοιότητα των συνθηκών παροχής της υπηρεσίας του πολιτικού με το ένστολο προσωπικό ως προς τον τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας τους.

Προκαλεί, συνεπώς, κατάπληξη η άνιση μεταχείριση του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έναντι των ένστολων σε τομείς για τους οποίους ουδεμία διακριτική μεταχείριση δικαιολογείται. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν:

Η εξαίρεση του πολιτικού προσωπικού από την ατέλεια χρήσης και την έκδοση δωρεάν καρτών μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την ΚΥΑ 5220/18 (ΦΕΚ 5537 B/11-12-2018). Η ως άνω εξαίρεση παρίσταται αδικαιολόγητη για τον πρόσθετο λόγο ότι η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 86 ν. 4530/2018 προβλέπει την δυνατότητα απαλλαγής «με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης προσωπικού πάσης φύσεως του Δημοσίου», χωρίς καμία διάκριση μεταξύ ένστολων και πολιτικού προσωπικού.

Η απαγόρευση πρόσβασης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε αντίθεση με το ένστολο προσωπικό του ιδίου φορέα, αλλά και το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ και της ΕΥΠ, που έχουν πλήρη πρόσβαση.

Επειδή η ως άνω διακριτική μεταχείριση αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης, που επιβάλλει την όμοια μεταχείριση περιπτώσεων που τελούν υπό τις αυτές συνθήκες.

Επειδή οι ανάγκες μετακίνησης καθώς και παροχής υγειονομικής περίθαλψης ταυτίζονται τόσο για το ένστολο, όσο και για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ερωτάστε:

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω αδικίες σε βάρος του πολιτικού προσωπικού και να χορηγηθεί σε αυτούς ατέλεια χρήσης των ΜΜΜ και πλήρης πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία;

H βουλευτής

Έυη Χριστοφιλοπούλου