Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6375/18-03-2019) με θέμα: «Η βάσανος των βαριά αναπήρων καλούμενων προς στράτευση»

Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6375/18-03-2019) με θέμα: «Η βάσανος των βαριά αναπήρων καλούμενων προς στράτευση»

Ερώτηση 6375/18-03-2019 της Βουλής των Ελλήνων

Στο πλαίσιο της ειδικής μέριμνας που επιφυλάσσει το Σύνταγμα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και σε συνδυασμό με την υποχρεωτική στράτευση των αρρένων, ορθώς έχει προβλεφθεί από τον νομοθέτη η κλίμακα σωματικής ικανότητας (τα λεγάμενα «I» του στρατού) προκειμένου να καθορίζεται η κατάσταση υγείας των οπλιτών και κατ' επέκταση η ικανότητα τους να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία ή όχι και με ποια καθήκοντα και περιορισμούς.

Προκειμένου δε να διαπιστωθεί η σωματική αυτή ικανότητα και να κατηγοριοποιηθεί στην στρατολογική κλίμακα των «I», οι καλούμενοι από τα μητρώα αρρένων στρατευόμενοι υποχρεούνται να εξετάζονται από το στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό κατά την κατάταξή τους ή πριν από αυτή στο τοπικά αρμόδιο Φρουραρχείο η από το τοπικό συμβούλιο του άρ. 37, παρ. 1 (β) του Ν. 3421/2005. Σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ιατρική εξέταση των στρατευόμενων και υποβολή εγγράφων που πιστοποιούν την πάθησή τους, προκειμένου να σχηματισθεί τελική κρίση σχετικά με την ικανότητα στράτευσης.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η περιγραφόμενη διαδικασία είναι απαραίτητη όσον αφορά σε περιπτώσεις ελαφρών παθήσεων, προβλήματα ανακύπτουν σε πολύ σοβαρές παθήσεις με υψηλό ποσοστό αναπηρίας, οι οποίες ταυτοχρόνους ανήκουν στην κατηγορία 5 σωματικής ικανότητας και άγουν σε απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας σύμφωνα με το Π Δ 11/2014 όπως ισχύει. Λόγω της σοβαρότητας της πάθησης και της συνακόλουθης αναπηρίας που αυτή συνεπάγεται, οι καλούμενοι προς κατάταξη είναι κατά κανόνα ήδη εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό αναπηρίας από τα αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, το οποίο πιστοποιεί και αποτελεί πλήρη απόδειξη για την κατάσταση υγείας των καλούμενων προς κατάταξη βαριά αναπήρων. Παρά το γεγονός όμως αυτό, οι άρρενες με βαριά πιστοποιημένη μόνιμη αναπηρία καλούνται ακόμα και σε παραμεθόριες περιοχές προκειμένου να καταταχθούν ή εφ γνωστοποιήσουν προηγουμένως τη βαριά αναπηρία τους στο κατά τόπο αρμόδιο Φρουραρχείο ή τοπικό συμβούλιο υποχρεούνται να ακολουθήσουν όλη την προαναφερόμενη διαδικασία σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή σε υγειονομικές επιτροπές προκειμένου να πιστοποιηθεί η ήδη πιστοποιημένη σοβαρή πάθησή τους.

Το γεγονός αυτό, μάλιστα, σε συνδυασμό με την ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα του αναπήρου που καλείται σε κατάταξη και με την συνακόλουθη ψυχολογική πίεση του ιδίου και της οικογένειας οι οποίοι υποχρεούνται να βιώσουν όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να εξαχθεί το ίδιο αποτέλεσμα με το ήδη υπάρχον πιστοποιητικό αναπηρίας, κάθε άλλο παρά σέβεται και θάλπει την αναπηρία και δη τη βαριά αναπηρία. Και μπορεί μεν οι υγειονομικές επιτροπές για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας να επιτελούν διαφορετικό σκοπό από τις επιτροπές του στρατού, πλην όμως δεν παύει να υπάρχει σε έκαστη περίπτωση ιατρική αξιολόγηση πριν την εξαγωγή του αντίστοιχου αποτελέσματος. Τέτοιες πρακτικές καταδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης στη διασύνδεση των υπηρεσιών της, υποδαυλίζουν τη γραφειοκρατία, αποδεκατίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους Δημόσιους φορείς και στα συστήματα τους και καταδεικνύουν ένα κράτος τυπολατρικό που ακόμα και για σοβαρά θέματα αναπηρίας χάνει την ουσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Γιατί δεν διασυνδέονται οι Στρατολογικές υπηρεσίες με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, προκειμένου οι πιστοποιούμενοι νέοι άρρενες με σοβαρή και μόνιμη αναπηρία, που άγει σε απαλλαγή, να απαλλάσσονται αυτοδίκαια;

  2. Σκοπεύετε να προβείτε στη διασύνδεση μεταξύ Στρατολογίας και Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και πότε;


 

Ο βουλευτής,

Γίωργος Αμυράς