Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και ΑΚΕ (υπ. Αριθμ. 6325/761//14-03-2019) με θέμα: «Συμμετοχή Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές»

Απάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και ΑΚΕ (υπ. Αριθμ. 6325/761//14-03-2019) με θέμα: «Συμμετοχή Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές»

Ερώτηση 6325/761//14-03-2019 της Βουλής των Ελλήνων

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική επικράτεια έχει χτυπηθεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, όπως η πλημμύρα στο Δήμο Ευρώτα το Σεπτέμβριο του 2016, η πλημμύρα στη Δυτική Αττική το Νοέμβριο του 2017, οι πυρκαγιές στην Αττική τον Ιούλιο του 2018 και οι πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες στην Π.Ε. Χανιών το Φεβρουάριο του 2019.

Με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α'), το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απέκτησε το δικαίωμα να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ίδια παράγραφος ορίζει ότι η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου 4407/2016, κάθε σύμβαση πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομή:

«3. Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συμπραττουσών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Κατόπιν των ανωτέρω, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τη διαχρονική συμμετοχή και τη συνεισφορά της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στα ανά την επικράτεια έργα αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ερωτάται ο κ, υπουργός:

1. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές βρίσκονται σε στάδιο διαπραγμάτευσης ή προπαρασκευής με σκοπό την υπογραφή σύμβασης με τη ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθεί, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά:

α. Σύντομη περιγραφή έργου.

β. Φορέας με τον οποίον διαπραγματεύεται η ΜΟ.Μ.ΚΑ.

γ. Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου πρόκειται να εκτελεστεί το εκάστοτε έργο.

δ. Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.

2. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές

καταστροφές έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Να κατατεθεί, επίσης, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

α. Ημερομηνία υπογραφής.

β. Σύντομη περιγραφή έργου.

γ. Φορέας με τον οποίον συμβάλλεται η ΜΟ.Μ.ΚΑ.

5. Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου εκτελείται το εκάστοτε έργο.

ε. Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.

3. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έχουν ολοκληρωθεί με ευθύνη και επίβλεψη της ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Να κατατεθεί, επίσης, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

α. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.

β. Ημερομηνία παράδοσης έργου.

γ, Σύντομη περιγραφή έργου.

δ. Φορέας με τον οποίον συμβλήθηκε η ΜΟ.Μ.ΚΑ.

ε. Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου εκτελέστηκε το εκάστοτε έργο.

στ. Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.


 

Ο βουλευτής,

Αθανάσιος Π. Δαβάκης