Δραστηριότητες

Με Αρετή και Τόλμη

loader
25/02/2010 09:40:35

Νόμοι-Προεδρικά Διατάγματα -Υπουργικές Αποφάσεις

  Διαδικασίες Προμηθειών Αμυντικού Υλικού.

  YA 247717_2007 Ίδρυση Συμβουλίου Προμηθειών.

  ν.3648-2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού».

  ν. 3433-2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

  ΠΔ 3-2008 «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού».

  ΠΔ 70-2007 Τροποποίηση του ΠΔ 73-2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των α) ΓΔΟΣΥ, β) ΓΔΑΕΕ, και γ) ΓΔΠΕΑΔΣ του ΥΠΕΘΑ».

  ΠΔ 73-2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των α) ΓΔΟΣΥ, β) ΓΔΑΕΕ, και γ) ΓΔΠΕΑΔΣ του ΥΠΕΘΑ».

  ΥΑ121078_2006 Καθορισμός «Αμυντικών Υλικών».

  ΥΑ 246883_2008 «Καθορισμός Μεθόδου Αξιολόγησης Προσφορών για την Ανάδειξη της Συμφερότερης Προσφοράς επί των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

  ΥΑ 248297_2008 «Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) επί των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

  ΥΑ 248298_2008 «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

  ΥΑ 248299_2008 «Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

  ΥΑ 248630, 248631, 248629_2006 Υποδείγματα Πρωτοκόλλων Παραλαβής και Απόρριψης - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών - Άδειες Εισαγωγής και Εξαγωγής-Πιστοποιητικά Τελικού Χρήστη.

  ΥΑ υπ’αριθμ. Φ.900/2553/Σ.751 «Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό»(Τροποποίηση της ΥΑ 248630).

  ΥΑ 249748 «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού».

  ΥΑ 248639_2008 «Καθορισμός Υποδειγμάτων Πρακτικών, Αποφάσεων και Εκθέσεων των Επιτροπών Διενέργειας Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

  ΥΑ 249139_2007 Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας και YA 249138_2007 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

  ΥΑ Περί Καθορισμού Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης.


  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100 - 200

  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΥΠΕΘΑ για οποιοδήποτε θέμα σας, στείλτε μας e-mail στο: minister"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598661-4

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.athens"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : (903ΒΣΤ) Βασιλέως Γεωργίου Α' 1α, 54640
  Τηλ. : +30 2310 893238
  Φαξ : +30 2310 850060

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.thessalonikis"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη