Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ομιλία ΑΝΥΕΘΑ Φώφης Γεννηματά σε Συνέδριο θαλάσσιας ασφάλειας στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας (Ρώμη, 8/7/2014)

Σε συνέδριο για τη Θαλάσσια Ασφάλεια που οργάνωσαν η Ιταλική Προεδρία και το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας, συμμετείχε χθές Τρίτη 8 Ιουλίου στη Ρώμη, η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά.

Ακολουθεί η ομιλία της ΑΝΥΕΘΑ:

«Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ιταλίας για την πρόσκληση στο σημερινό συνέδριο.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα Κράτη-Μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην επιτυχημένη Ελληνική Προεδρία του Α΄ Εξαμήνου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου που μόλις πέρασε η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας πιστεύουμε πως έκανε σημαντικά βήματα προόδου. Είμαι σίγουρη πως η Ιταλική Προεδρία θα συνεχίσει με τον ίδιο βηματισμό και πως όλοι εμείς, τα Κράτη-Μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, θα εξακολουθούμε να προωθούμε τα θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Θα αναφέρω επιγραμματικά τα θέματα που μας απασχόλησαν στο Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, και τα οποία μέσα από τις δράσεις μας είτε αναδείχθηκαν είτε πλέον είναι πιο θεσμικά κατοχυρωμένα: Η Θαλάσσια Ασφάλεια (Maritime Security), η Κυβερνο-ασφάλεια (Cyber security), η Βιωσιμότητα στην Άμυνα (Sustainability in Defence), η Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capability Development), η Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και  Βιομηχανική βάση (European Defence Technology and Industrial base) και ειδικότερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Small and Medium Enterprises (SMEs)).

Το πιο χαρακτηριστικό και ολοκληρωμένο βήμα στην κατεύθυνση που μας έθεσε το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013, ότι δηλαδή «Defence Matters», είναι η ολοκλήρωση και η υιοθέτηση της Θαλάσσιας Στρατηγικής Ασφαλείας της ΕΕ (European Union Maritime Security Strategy (EU MSS). Έχει τεθεί πρώτα από όλα η απαραίτητη προϋπόθεση, που είναι η διαμόρφωση μίας κοινής αντίληψης (common understanding) περί θαλάσσιας ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε στη συστηματική προώθηση του παράγοντα της θαλάσσιας ασφάλειας ως τμήμα της κοινής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Η Ελληνική Προεδρία ανέδειξε εξ αρχής τις θαλάσσιες πολιτικές ως ένα ξεχωριστό σημείο αιχμής και προτεραιότητας για το εξάμηνό της. Επιδίωξή μας ήταν να αναδείξουμε τις θαλάσσιες πολιτικές ως τομέα κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη και να αναζητήσουμε τρόπους και μέσα για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών μας, με παράλληλη μέριμνα για προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων στη θάλασσα για την οικονομία της ΕΕ, των κρατών -  μελών και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

 Από κοινού με εταίρους και θεσμούς πετύχαμε την οικοδόμηση μίας κοινής προσέγγισης για την θαλάσσια ασφάλεια. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ αναπτύσσει μία κοινή, συνολική, διατομεακή και οικονομικά αποδοτική στρατηγική.

Γνώμονάς μας σε σχέση με τη Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας είναι η αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών και προκλήσεων ασφάλειας. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις πτυχές ΚΕΠΠΑ, είναι η συστηματική προώθηση, από πλευράς ΕΕ και κ-μ, σε όλα τα διεθνή fora, αλλά και στις διμερείς επαφές με τρίτα κράτη, της ανάγκης ειρηνικής επίλυσης των διαφορών στο θαλάσσιο χώρο, επί τη βάσει των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και των συναφών μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο αυτό. Η Διεθνής Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), όπως αναφέρεται και στην EU MSS, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συνεργασίας μεταξύ κ-μ και διεθνών εταίρων.

Υπογραμμίζουμε, παράλληλα, τη σημασία της διατομεακής προσέγγισής της, η οποία αποτέλεσε εξάλλου μία καλή βάση για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής επί τη βάσει των συναφών Συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013. Σε αυτό το πλαίσιο στη Στρατηγική  αποτυπώνονται οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος (interests), οι εν δυνάμει απειλές εις βάρος της θαλάσσιας ασφάλειας (threats) αλλά και οι βασικές επιδιώξεις των κ-μ και των πολιτών μας. Έχουμε συμπεριλάβει σημαντικά θέματα που αφορούν: την προστασία  των θαλασσίων εξωτερικών συνόρων και θαλάσσιων υποδομών, τον σεβασμό της κρατικής κυριαρχίας, την αντιμετώπισης της πειρατείας, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, των θαλασσίων συνοριακών διαφορών, των οικονομικών απειλών, των περιορισμών στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και της έρευνας και εκμετάλλευσης του θαλάσσιου ορυκτού πλούτου.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί επίσης στην ενίσχυση της έννοιας της αλληλεγγύης μεταξύ των κ-μ. Ως προς αυτό, διαπιστώνεται ότι η συμπερίληψη του στόχου της «ενίσχυσης αλληλεγγύης μεταξύ κ-μ ως ενός εκ των   βασικών στρατηγικών στόχων της Στρατηγικής.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην εξωτερική δράση της ΕΕ (πτυχή ΚΠΑΑ), υποστηρίζουμε την ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων (στρατιωτικών και μη) για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών/κινδύνων/προκλήσεων στο θαλάσσιο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνατότητες της Ένωσης, αλλά και οι δυνατότητες που τα ίδια τα κ-μ διαθέτουν για την τήρηση της ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, με παράλληλη διαφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων φορέων/οργάνων.

Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία με τους τρίτους αντιλαμβανόμεθα ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Θα πρέπει, ωστόσο, να τίθεται πάντοτε υπό το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, με σεβασμό στην αυτονομία λήψης αποφάσεων. Εκ παραλλήλου, τυχόν ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και τρίτων κρατών πρέπει να λαμβάνει χώρα επί τη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η προώθηση της Στρατηγικής ως βασικού συντονιστικού εργαλείου υφιστάμενων δομών, μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνους.

Αναφορικά με τον επιχειρησιακό χαρακτήρα της Στρατηγικής, αντιλαμβανόμεθα ότι αναμένεται να διαμορφωθεί περαιτέρω μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις/προγράμματα, που θα προκύψουν από τα  συναφή σχέδια δράσης (action plans) επί ιταλικής Προεδρίας. Οι πολιτικές κατευθύνσεις της Στρατηγικής, οι οποίες θα αποτελέσουν εξάλλου τη βάση για τη διαμόρφωση των ως άνω σχεδίων δράσης, θα πρέπει να είναι στοχευμένες.

Τα θετικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, ιδίως στο Κέρας της Αφρικής, για την καταπολέμηση της πειρατείας και την εν γένει ενίσχυση των δομών θαλάσσιας ασφάλειας των κρατών της περιοχής (παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα διαχείριση συνόρων, προώθησης κράτους-δικαίου κ.α.), θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Στο ίδιο πλαίσιο υποστηρίζουμε την συγκρότηση, την ενεργοποίηση και την επιχειρησιακή αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Κέντρου της ΕΕ.

Αντιλαμβανόμεθα ότι η γεωγραφική διάσταση της Στρατηγικής είναι διευρυμένη και περικλείει βασικές ζώνες ειδικότερου ενδιαφέροντος. Παράλληλα, όμως, αναμένουμε να δοθεί έμφαση στο χώρο της Μεσογείου, η οποία άλλωστε αποτελεί ζωτική περιοχή όχι μόνο για τις Μεσογειακές Χώρες αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατευθεί απ’ όλους μας.

Κυρίες και κύριοι,

Ως κοινότητα αξιών, η ΕΕ δεν μπορεί παρά να προάγει μέσω της Στρατηγικής τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, με έμφαση στο Δίκαιο της Θάλασσας, όπως διαμορφώθηκε ειδικά το 1982 και μετά, και όλες τις σχετικές συνθήκες, κατά τον συντονισμό και την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των κ-μ, αλλά και με τους διεθνείς εταίρους.

Καλούμαστε τώρα να εκπονήσουμε το σχέδιο Δράσης, το οποίο θα διασφαλίσει τον ολιστικό χαρακτήρα της προσέγγισης της θαλάσσιας ασφάλειας, όπως οριοθετήθηκε με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας. Οφείλουμε να διατηρήσουμε την συνεκτική και συνολική αυτή προσέγγιση ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος.

Κλείνοντας, κυρία Υπουργέ,

αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την τιμητική πρόσκληση, σας παραδίδω τη σκυτάλη της Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ και σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία.

Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να προσφέρουμε στην Ιταλική Προεδρία κάθε βοήθεια για την εκπόνηση αυτού του σημαντικού κειμένου και κυρίως να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην υλοποίηση των προβλέψεών του».