Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΑΕΕ

Οργανόγραμμα1. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και  Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), που έχει συσταθεί με το άρθρο  72 παρ. 3 στοιχείο β του Ν. 3433/2006 (Α΄ 20) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Αμυντικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων Προμήθειας κυρίου και λοιπού υλικού Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, Συμβάσεων  Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ), Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και  Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών.

2. Η ΓΔΑΕΕ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α) Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ)

β) Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ)

γ) Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ)

δ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

ε) Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου

στ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών

η) Γραμματεία