Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΟΣΥ

  1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο α του Ν. 3433/2006 (Α΄ 20 Α) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Διαχείρισης Πόρων, Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και κατάρτισης - παρακολούθησης και συντονισμού του προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ, οικονομικής μέριμνας και στρατιωτικής και τεχνολογικής υποστήριξης.

  2. Η ΓΔΟΣΥ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος (ΔΑΔΠ).
    
  • Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ).
    
  • Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ).
    
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
    
  • Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ).
    
  • Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ).
    
  • Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης.
    
  • Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης.
    
  • Γραμματεία.