Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1. Το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ) συστήθηκε με τον ΑΝ 1324\1949(ΦΕΚ 326\τ.Α\49) “περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου”, που κυρώθηκε με τον Ν 1487\ 1950(ΦΕΚ 179\τ.Α\50) και λειτουργεί βάσει προσωρινού κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που κυρώθηκε με απόφαση του κ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 55\1951).

2. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με έδρα την Αθήνα. επί της οδού Δελφών 5 (ΤΚ 106 80).

3. Την εποπτεία και τον έλεγχο ασκεί ο κ.ΥΕΘΑ δια της Διευθύνσεως Οικονομικού του ΓΕΣ (Ν.2292\95 αρθρ.25).

4. Λειτουργεί με βάση τον προσωρινό κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/30-03-1951.

5. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 200 τ.μ. σε πολυκατοικία στο κέντρο των Αθηνών -επί της οδού Δελφών 5 (ΤΚ 106 80)- αντικειμενικής αξίας 295.053,57€.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

6. Την Διοίκηση του Ταμείου ασκεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ, το οποίο αποτελείται από :

α. Πάρεδρο ΝΣΚ: ως Πρόεδρο

β. Ανώτερο Αξκο του Στρατού Ξηράς (Οικονομικός Σύμβουλος)

γ. ΜΥ/ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Υπουργείου Υγείας

δ. Εκπρόσωπο Αναπήρων Πολέμου

ε. Εκπρόσωπο Θυμάτων Πολέμου, ως Μέλη

7. Την Διεύθυνση του Ταμείου ασκεί Ανώτατος Αξκός εν ενεργεία ή Πολεμική Διαθεσιμότητα ή εν αποστρατεία -ανακαλούμενος στην ενέργεια- ο οποίος ορίζεται με απόφαση του κ.ΥΕΘΑ όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση που τροποποίησε τον Προσωρινό κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας (ΦΕΚ.90/τ.Β/56).

8. Το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, όπως προκύπτει από τον Προσωρινό Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι οργανωμένο στα ακόλουθα τμήματα :

α. Τμήμα Διοικητικού

β. Τμήμα Λογιστικού και

γ. Τμήμα Διαχείρισης και Ταμείου (λειτουργούν ως ένα τμήμα)

9. Το προσωπικό του Ταμείου αποτελείται σήμερα από πέντε (5) στρατιωτικούς και οκτώ (8) Μονίμους Υπαλλήλους, έναντι των προβλεπόμενων 8 και 19 αντιστοίχως.

Υπηρετεί ένας (1) ανώτατος Αξκός (Ταξχος, Δντης ΤΑΑΘΠ), μία (1) Μόν. Αξκός (στο Τμήμα Διοικητικού), δύο (2) ΕΜΘ Υπξκοι (μία στο Τμήμα Διοικητικού και μία στο Τμήμα Λογιστικού και Διαχείρισης Ταμείου) και ένας (1) στρατιώτης.

Για θέματα Διοικητικής Μέριμνας προσκολλάται στην Προεδρική Φρουρά.

Το πολιτικό προσωπικό ανήκει στο Ταμείο τον Προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει εξ ολοκλήρου και σήμερα υπηρετούν δύο (2) ΜΥ κλάδου ΠΕ, δύο (2) ΜΥ κλάδου ΤΕ και τέσσερις (4) ΜΥ κλάδου ΔΕ (όλοι στο Τμήμα Λογιστικού και Διαχείρισης Ταμείου).

10. Αρμοδιότητες και καθήκοντα (Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντού, Προϊσταμένων και Υπαλλήλων) αναφέρονται στον Προσωρινό Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου (ΦΕΚ/55/30-3-1951).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

11. Αποστολή του ΤΑΑΘΠ είναι σύμφωνα με το Ν. 1043\87(ΦΕΚ 87\τ.Α\80) η παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε αναπήρους και θύματα πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας –με βαθμό οπλίτη- όπως παρακάτω:

α. Παροχή –εφάπαξ- οικονομικής ενίσχυσης λόγω γάμου σε αδελφές και θυγατέρες αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Σήμερα η παροχή αυτή ανέρχεται σε 2.200€.

β. Παροχή –εφάπαξ- οικονομικής ενίσχυσης εξόδων κηδείας για τα θνήσκοντα συνταξιοδοτούμενα θύματα πολέμου. Σήμερα τα έξοδα κηδείας ανέρχονται σε 1.000 €.

γ. Παροχή -κατ’ έτος- οικονομικής αρωγής (Πρώην Λουτροθεραπείας) σε όλα τα συνταξιοδοτούμενα θύματα πολέμου. Σήμερα η παροχή αυτή ανέρχεται σε 525 €.

12. Η ετήσια αναπροσαρμογή των ποσών οικονομικής αρωγής και ενίσχυσης λόγω γάμου καθορίζεται από το ΔΣ/ ΤΑΑΘΠ το οποίο αποφασίζει βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου και της ισχύουσας εισοδηματικής πολιτικής.

Η απόφαση του ΔΣ/ΤΑΑΘΠ ισχύει μετά από έγκριση του κ.ΥΦΕΘΑ και δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

13. Το ύψος των εξόδων κηδείας καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Για όσους ήδη λαμβάνουν έξοδα κηδείας και από άλλο ασφαλιστικό Φορέα, το ΤΑΑΘΠ καλύπτει τη δαπάνη επικουρικά μέχρι του ποσού των 1.000 €.

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

14. Μέλη είναι οι συνταξιοδοτούμενοι Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου. Σήμερα τα μέλη του ΤΑΑΘΠ ανέρχονται σε 12.085 περίπου.

ΠΟΡΟΙ

15. Οι πόροι του ΤΑΑΘΠ διακρίνονται σε:

α. Εισφορές οι οποίες προέρχονται από κράτηση 2% επί των συντάξεων όλων των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

β. Εκχώρηση ποσοστού 2% επί των καθαρών κερδών των κρατικών λαχείων (Εθνικό και Λαικό), σύμφωνα με το ΠΔ 88/1982.

γ. Λοιπούς πόρους προερχόμενους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου ήτοι:

(1) Ενοίκια από σχολάζοντα περίπτερα – κυλικεία (Σχολάζον θεωρείται το μισθωμένο περίπτερο ή κυλικείο μετά τον θάνατο του δικαιούχου μέχρι τη διάθεσή του σε νέο δικαιούχο). Κατά την εν λόγω χρονική περίοδο το ΤΑΑΘΠ υποκαθιστά τον θανόντα στα δικαιώματα και εισπράττει τα αντίστοιχα μισθώματα.

(2) Τόκους καταθέσεων και εντόκων γραμματίων ή ομολόγων.

(3) Μερίσματα μετοχών ΟΤΕ.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

16. Η Ταμειακή Διαχείριση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ν.1611\50 και αριθμ. 94786 απόφαση Υπ.Οικ/κων, ΦΕΚ647τ.Β\78) όπου τηρούνται τα διαθέσιμα κεφάλαια, τα Ομόλογα Δημοσίου και Μετοχές του Ο.Τ.Ε.

17. Μετρητά δεν τηρούνται στο Ταμείο.

18. Τα έξοδα του ΤΑΑΘΠ πληρώνονται με επιταγές που εκδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφού έχει προηγηθεί προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο(Υπηρεσία Επιτρόπου) των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

19. Το έργο που παράγει σήμερα το ΤΑΑΘΠ κυριαρχείται από τη μηχανογράφηση των εργασιών του και κατ’ επέκταση την πληροφορική.

20. Μηχανογραφικές δραστηριότητες – εφαρμογές:

α. Ταχεία διεκπεραίωση των οικονομικών αιτημάτων των μελών αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

β. Καταχώρηση των στοιχείων των μελών-δικαιούχων, σε μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα, που εξασφαλίζουν άμεση προσπέλαση στους χειριστές για διασταύρωση αυτών και έλεγχο πριν από κάθε ενέργεια.

γ. Απογραφή των περιπτέρων, όλης της επικράτειας, διαχωρισμός αυτών σε λειτουργούντα και σχολάζοντα και έλεγχος των εσόδων του ΤΑΑΘΠ εξ αυτών.

δ. Εξαγωγή οικονομικών στατιστικών στοιχείων, για όλα τα παρελθόντα έτη, μελέτη αυτών και χάραξη της μελλοντικής πορείας του ΤΑΑΘΠ.

ε. Έκδοση μισθοδοσίας υπαλλήλων του ΤΑΑΘΠ και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των οικονομικών στοιχείων αυτών, από προσλήψεως, ενός εκάστου.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΑΑΘΠ

21. Κατόπιν των παραπάνω οι στόχοι του ΤΑΑΘΠ διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

α. Εξασφάλιση βιωσιμότητας -σε βάθος χρόνου- με ορθολογιστική αξιοποίηση της κινητής περιουσίας, αποδοτική επενδυτική διαχείρισή της, καθώς και βελτίωση στη διαχείριση σχολαζόντων περιπτέρων.

β. Εξορθολογισμός στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

γ. Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Ταμείου προς τους δικαιούχους μέλη του Ταμείου, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

δ. Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και οργάνωσης.

ε. Ανασχεδιασμός λειτουργιών και δομών, εφαρμόζοντας σύγχρονα επιχειρησιακά προγράμματα, θεσμοθετώντας νέους κανονισμούς, συμβατούς με τις ραγδαίες οικονομικές και πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις, αναδιοργάνωση των λειτουργιών των τμημάτων και επαρκής στελέχωση.

στ. Αναβάθμιση υλικοτεχνικών υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων.

ζ. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος επικοινωνίας με δικαιούχους και εμπλεκόμενους φορείς.