Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων & Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ)

1. Η Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και  Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων, την παρακολούθηση και γενικότερα τον χειρισμό θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων μέχρι την ολοκλήρωση τους. Ευθύνεται, επίσης, για το συντονισμό των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τις προμήθειες του λοιπού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την κατά περίπτωση ανάθεση της  προμήθειας ομοειδών υλικών σε ένα Γενικό Επιτελείο.

2. Στην ΔΑΠΚΣ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες

α)  Τμήμα Εξοπλιστικών  Προγραμμάτων & Συμβάσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ), στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία  Οπλικών Συστημάτων, Αρμάτων - Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης, Οχημάτων, και Προγραμμάτων Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (Τ-Η) -Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η-Π) τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στα  εξοπλιστικά προγράμματα και τα Προγράμματα Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (Τ-Η) και Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η-Π) του  ΣΞ, καθώς και τα προγράμματα φορητού οπλισμού, πυρομαχικών, οχημάτων - αρμάτων και των οργάνων αυτών, όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

β) Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Πλοίων, Υποβρυχίων, Εξοπλισμού Σκαφών, και Προγραμμάτων Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (Τ-Η) -Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η-Π)  τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς  οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στα  εξοπλιστικά προγράμματα και τα προγράμματα τηλεπικοινωνιακού υλικού (Τ-Η) και υλικού ηλεκτρονικού πολέμου (Η-Π) του Π.Ν, καθώς και τα προγράμματα σκαφών θαλάσσης, υποβρυχίων και των οργάνων αυτών, όλων των  κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

γ) Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Μαχητικών Α/Φ, Μεταφορικών Α/Φ – Ε/Π, Εξοπλισμών Α/Φ, και Προγραμμάτων Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (Τ-Η) -Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η-Π) τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στα  εξοπλιστικά προγράμματα και τα προγράμματα τηλεπικοινωνιακού υλικού (Τ-Η) και υλικού ηλεκτρονικού πολέμου (Η-Π) της Π.Α, καθώς και τα προγράμματα αεροσκαφών και οργάνων αεροπλοΐας όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.   δ)  Τμήμα Ελέγχου Κυρίων Συμβάσεων και Τιμών - Κόστους,  στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ελέγχου Τήρησης Συμβάσεων, Παρακολούθησης  ΕΜΠΑΕ – Χρηματορροών, και Ελέγχου Τιμών Κόστους τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στον έλεγχο και την  υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κύριου υλικού, σε συνεργασία με το αντίστοιχο της προμήθειας τμήμα Σ.Ξ , Π.Ν ή Π.Α, καθώς και στον  έλεγχο τιμών και κόστους κατά τη διαδικασία σύνταξης και υλοποίησης των παραπάνω συμβάσεων.

ε)  Τμήμα Παρακολούθησης Κυρίων Συμβάσεων, στο οποίο λειτουργούν  τα γραφεία Παρακολούθησης  Κυρίων  Συμβάσεων  Σ.Ξ, Κυρίων  Συμβάσεων Π.Ν. και Κυρίων  Συμβάσεων Π.Α. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές  μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης, της  κανονικής υλοποίησης των συμβάσεων.

στ) Τμήμα Λοιπών Προμηθειών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ελέγχου λοιπών προμηθειών Σ.Ξ., Ελέγχου λοιπών προμηθειών  Π.Ν, και Ελέγχου λοιπών προμηθειών Π.Α. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στο συντονισμό των προμηθειών ομοειδών υλικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και την κατά περίπτωση ανάθεση  υλοποίησης της προμήθειάς τους  σε ένα Γενικό Επιτελείο.