Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Δνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων & Διασφάλισης Ποιότητας ΔΑΩΔΠ

1. Η Διεύθυνση  Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων  και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση των  Α.Ω. που απορρέουν από τα εξοπλιστικά προγράμματα κύριου υλικού,  την κατάρτιση, υπογραφή και  παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων Α.Ω.  μέχρις ολοκληρώσεώς τους, καθώς και τον καθορισμό και  την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας των υπό προμήθεια αμυντικών υλικών και την εκτέλεση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των υπό προμήθεια συστημάτων και μέσων.

2. Στην ΔΑΩΔΠ λειτουργούν τα  ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς  οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Συμβάσεων Α.Ω, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Κατάρτισης Συμβάσεων Α.Ω /Σ.Ξ, Συμβάσεων Α.Ω /Π.Ν., και  Συμβάσεων  Α.Ω /Π.Α. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό  μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των προτάσεων Α.Ω και την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων Α.Ω.

β) Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων Α.Ω, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Παρακολούθησης  Συμβάσεων Α.Ω/Σ.Ξ., Συμβάσεων Α.Ω/Π.Ν, και Συμβάσεων Α.Ω/Π.Α. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές Διευθύνσεις, της  κανονικής και έγκαιρης εκτέλεσης  των συμβάσεων Α.Ω και την πίστωση συναλλαγών ΑΩ.

γ)  Τμήμα Πολιτικής και Διασφάλισης Ποιότητας & Ελέγχου Κλιμακίων, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ποιοτικού Ελέγχου. και Πολιτικής, Συνεργασίας με Φορείς Εσωτερικού.–Εξωτερικού, Συλλογής Στοιχείων Ποιοτικών Ελέγχων, και Οργάνωσης - Ελέγχου Κλιμακίων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό  μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Στις μεθόδους και τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπό προμήθεια μέσων και υλικών, σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

ββ) Στην εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητος, μετά την υπογραφή των συμβάσεων και κατά την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας,  καθώς και την εκτέλεση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των από προμήθεια συστημάτων και μέσων.

γγ) Στην οργάνωση, το συντονισμό  και τον έλεγχο του έργου των Κέντρων Ελέγχου Ποιότητας (ΚΕΠΗΥ – ΚΕΠΠΥ - ΚΕΠ ), των κλιμακίων Ομάδων Ελέγχου Ποιότητας (ΟΕΠ) και της Ομάδας Ελέγχου Κόστους (ΟΕΚ)

δ) Τμήμα Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ), στο οποίο λειτουργούν  τα γραφεία Υπολογισμού ΕΠΑ, και Έκδοσης Πιστοποιητικών ΕΠΑ.τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στον υπολογισμό της ΕΠΑ, για τα υλικά εγχωρίου παραγωγής (άρθρο 30 του Ν. 3433/2006, Α΄20).

ε) Τμήμα Κωδικοποίησης στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Κωδικοποίησης Αμυντικού Υλικού, Παρακολούθησης  Κωδικών ΝΑΤΟ, και Αρχικών Υπηρεσιών  Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ) τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό  μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Στην κωδικοποίηση αμυντικού υλικού σε εθνικό επίπεδο και στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των Αρχικών Υπηρεσιών Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ) των Κλάδων.

ββ)  Στην παρακολούθηση και εφαρμογή του συστήματος κωδικοποίησης υλικών σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ (ΝBC – ΝΑΤΟ ΑcodP-1)

στ)  Τμήμα  Τυποποίησης – Προδιαγραφών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Σύνταξης Προδιαγραφών και Συντονισμού με Φορείς Εσωτερικού– Εξωτερικού. Τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό   σε συνεργασία με τα ΓΕ των Κλάδων και τους αρμόδιους φορείς τυποποίησης, μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Σε θέματα τυποποίησης υλικών και μέσων.

ββ) Στον καθορισμό ομοειδών κατηγοριών υλικών και τη σύνταξη Ενοποιημένων Προδιαγραφών.

γγ) Στην  έκδοση καταλόγων προδιαγραφών κατά κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Ενοποιημένων Προδιαγραφών.