Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Δνση Αμυντικών Επενδύσεων & Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ)

1. Η Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την έρευνα και ανάπτυξη της αμυντικής τεχνολογίας, καθώς και την αμυντική βιομηχανία.

2. Στην ΔΑΕΤΕ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

α) Το Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Συντονισμού Αμυντικής Βιομηχανίας, Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής, και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές  μονάδες. Το τμήμα αυτό  μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

  αα) Στην καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη των δυνατοτήτων εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού.

  ββ)  Στην εποπτεία  των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών και τη μέριμνα για την ανάπτυξη και το συντονισμό αυτών.

  γγ) Στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων των εγχωρίων βιομηχανιών αμυντικού υλικού του ιδιωτικού τομέα και την τήρηση του Μητρώου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (άρθρο 26 του Ν. 3433/2006 Α΄ 20).

β) Τμήμα Εγχωρίων Βιομηχανικών Συμμετοχών, στο οποίο λειτουργούν  τα Γραφεία Συντονισμού Εγχώριας Συμμετοχής, Συμβάσεων Εγχωρίων Συμμετοχών, και Παρακολούθησης Στοιχείων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στη συμπαραγωγή αμυντικού υλικού, στον καθορισμό της ΕΠΑ των αμυντικών υλικών, στην αξιολόγηση των αμυντικών βιομηχανικών προτύπων, στην παρακολούθηση θεμάτων αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας με άλλες χώρες, και στην αμυντική βιομηχανική ασφάλεια.

γ) Το Τμήμα Αμυντικής & Τεχνολογικής  Έρευνας, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, και Υλοποίησης Ερευνητικών Προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς  οργανικές μονάδες. Το τμήμα  αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων έρευνας και την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

δ) Το Τμήμα Παρακολούθησης των Εγκεκριμένων Προγραμμάτων στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Παρακολούθησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση, της  εκτέλεσής  των εγκεκριμένων προγραμμάτων στα πλαίσια της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας