Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Διαδικασίες Προμηθειών Αμυντικού Υλικού.

YA 247717_2007 Ίδρυση Συμβουλίου Προμηθειών.

ν.3648-2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού».

ν. 3433-2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

ΠΔ 3-2008 «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού».

ΠΔ 73-2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των α) ΓΔΟΣΥ, β) ΓΔΑΕΕ, και γ) ΓΔΠΕΑΔΣ του ΥΠΕΘΑ».

ΥΑ121078_2006 Καθορισμός «Αμυντικών Υλικών».

ΥΑ 246883_2008 «Καθορισμός Μεθόδου Αξιολόγησης Προσφορών για την Ανάδειξη της Συμφερότερης Προσφοράς επί των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

ΥΑ 248297_2008 «Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) επί των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

ΥΑ 248298_2008 «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

ΥΑ 248299_2008 «Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

ΥΑ 248630, 248631, 248629_2006 Υποδείγματα Πρωτοκόλλων Παραλαβής και Απόρριψης - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών - Άδειες Εισαγωγής και Εξαγωγής-Πιστοποιητικά Τελικού Χρήστη.

ΥΑ υπ’αριθμ. Φ.900/2553/Σ.751 «Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό»(Τροποποίηση της ΥΑ 248630).

ΥΑ 249748 «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού».

ΥΑ 248639_2008 «Καθορισμός Υποδειγμάτων Πρακτικών, Αποφάσεων και Εκθέσεων των Επιτροπών Διενέργειας Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

ΥΑ 249139_2007 Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας και YA 249138_2007 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

ΥΑ Περί Καθορισμού Τιμήματος Διάθεσης Κειμένου Προκήρυξης.