Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 73/06 (Αρ. Φύλλου Ελληνικής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 76 Τεύχος Α΄/10 Απρ 2006) Άρθρο 14, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Θεμάτων Διευθυντών Εθνικών Εξοπλισμών, Συνεργασίας με τρίτες Χώρες, και Προβολής - Διάθεσης - Ελέγχου Διακίνησης Αμυντικού Υλικού τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό υπάγεται απ’ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν σε συνεργασίες για τους εξοπλισμούς με Διεθνείς Οργανισμούς και με τρίτες χώρες στα πλαίσια απόκτησης τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, προώθησης των εξαγωγών αμυντικού υλικού, τον έλεγχο διακίνησης αμυντικού υλικού και υλικών διπλής χρήσης (εισαγωγές, επανεισαγωγές, μεταφορές, διαμετακομίσεις, εξαγωγές, επανεξαγωγές) καθώς και την έκδοση των απαιτουμένων για τη διακίνηση πιστοποιητικών.

Νομοθεσία - Σύνδεσμοι:

1) Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον έλεγχο διακίνησης αμυντικού υλικού και υλικών διπλής χρήσης (εισαγωγές, επανεισαγωγές, μεταφορές,διαμετακομίσεις, εξαγωγές, επανεξαγωγές) καθώς και με την έκδοση των απαιτουμένων για τη διακίνηση πιστοποιητικών:

     (α)  Εθνική Νομοθεσία

     (β)  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

2) Σύνοδος Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών του ΝΑΤΟ.

3) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας - (ΕΟΑ).