Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης

1. Η Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ), είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων και σχέσεων με το κοινό, κοινωνικών δραστηριοτήτων, διοικητικής μέριμνας, έρευνας – πληροφορικής, επικοινωνιών και νέων τεχνολογιών του ΥΠΕΘΑ και των φορέων αυτού. Επίσης, χειρίζεται θέματα διοικητικής – τεχνολογικής υποστήριξης και γενικότερης διοικητικής μέριμνας του ΥΕΘΑ και του ΑΝΥΕΘΑ, καθώς και των υπηρεσιακών μονάδων και Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ.

2. Στην ΔΙΣΤΥ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Κοινού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Εθιμοτυπίας, και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Στο πρωτόκολλο, την εθιμοτυπία και τις δημόσιες σχέσεις του ΥΕΘΑ και του ΑΝΥΕΘΑ.

ββ) Στη διάθεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στρατιωτικών μέσων, προσωπικού και υλικού, σε στρατιωτικές και μη Αρχές.

γγ) Στην επικοινωνία με το κοινό και σε πολιτιστικά θέματα αρμοδιότητος του ΥΠΕΘΑ.

δδ) Στην παροχή βοηθείας από τις Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

β) Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Μελετών - Διοίκησης Έργων Πληροφορικής - Νέων Τεχνολογιών, Συστημάτων Επικοινωνιών - Πληροφορικής και Ασφάλειας τους, και Υποστήριξης Πληροφορικής τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην Πληροφορική και τη σχετική Έρευνα, τις Επικοινωνίες και τις νέες Τεχνολογίες.

γ) Τμήμα Υποδομής, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Υποδομής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε Έργα Υποδομής και σε Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν ή επηρεάζουν την Εθνική Άμυνα.

δ) Τμήμα Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Υποστήριξης - Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, και Διοικητικής Μέριμνας τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα υποστήριξης, ασφάλειας και διοικητικής μέριμνας των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία συντονίζει, υλοποιεί και παρακολουθεί μέσω της μονάδας υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ.