Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος

1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος( ΔΑΔΠ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την οροφή και οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), την αξιοποίηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, τη στρατολογία, την προστασία και ορθολογική εκμετάλλευση πηγών του περιβάλλοντος, καθώς και την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού.
2. Στην ΔΑΔΠ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες :

α) Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ποιότητας- Αποδοτικότητας, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Κοινοτικών Προγραμμάτων, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, και Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς, μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα)Στην ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση εκμετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης στις ΕΔ.

ββ)Στην ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης και οργάνωσης του προσωπικού και στην εφαρμογή και διαχείριση συστημάτων ολικής ποιότητας, για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των φορέων του.

γγ)Στο σχεδιασμό και τη συμμετοχή των φορέων του Υπουργείου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και άλλων διεθνών οργανισμών, και την κατανομή των σχετικών πόρων στις υπηρεσίες του.

β) Τμήμα Υγιεινής-Ασφάλειας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας, Παρακολούθησης/Υλοποίησης Τεχνολογικών Εφαρμογών, και Παρακολούθησης / Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Εφαρμογών τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού στο χώρο των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας του προσωπικού από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

ββ)Στο συντονισμό υλοποιήσεως από τις ΕΔ των αναγκαίων περιβαλλοντικών και των σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών.

γ) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Εκπαίδευσης Προσωπικού, Μέριμνας Προσωπικού, Ισότητας, και Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα)Στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ καθώς και στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις λοιπές παραγωγικές σχολές των ΕΔ.

ββ)Στη μέριμνα, πρόνοια, και ψυχική υγεία του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ, με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής του.

γγ) Στην προώθηση και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο χώρο των ΕΔ, σε συνεργασία και με την Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ και τους αρμόδιους φορείς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).

δ) Τμήμα Στρατολογικών, Διοικητικών και Νομικών Θεμάτων, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Στρατολογικής Πολιτικής, Οργάνωσης, και Νομικής Υποστήριξης τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό

μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Στην πολιτική για τη Στρατολογία και τους στρατεύσιμους μέχρι την κατατάξή τους στις ΕΔ, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής τους στους τρεις κλάδους των ΕΔ.

ββ) Στην οργάνωση και την επιστράτευση των ΕΔ.

γγ) Σε αποστράτους στρατιωτικούς

δδ) Σε σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητας της Διευθύνσεως.