Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων για την παρακολούθηση, έλεγχο και εν γένει τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ με εξωτερική χρηματοδότηση. Η ΔΙΔΕΑΠ καθίσταται τελικός δικαιούχος για λογαριασμό υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΕΘΑ που δεν καλύπτουν απαιτούμενες προδιαγραφές πιστοποίησης τελικού δικαιούχου.

2. Στη ΔΙΔΕΑΠ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού, στο οποίο λειτουργούν το γραφείο Σχεδιασμού και Ποιότητας και το γραφείο Επικοινωνίας, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) στη συλλογή και καταγραφή των αναπτυξιακών αναγκών των Γενικών Επιτελείων των Ε.Δ. και των λοιπών φορέων του Υπουργείου

ββ) στην κατάρτιση του προγραμματισμού υλοποίησης έργων και στο συντονισμό των επιμέρους ενεργειών

γγ) στην παρακολούθηση του σχεδίου για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια και τους άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΥΠΕΘΑ

δδ) στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του ΥΠΕΘΑ

εε) στη συγκέντρωση του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού για τους όρους και τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων και δράσεων και στη δημιουργία προτύπων επικοινωνίας και αξιολόγησης

στστ) στην παρακολούθηση, καταγραφή και την τυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς επίσης και την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών

ζζ) στην παρουσίαση και προβολή των εν δυνάμει και εν εξελίξει έργων

ηη) στην επιμέλεια για την προβολή και την επικοινωνία, την εκτέλεση και παρακολούθηση των σχετικών ενεργειών δημοσιότητας των έργων με την έκδοση πληροφοριακού υλικού και την διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων για τη διάχυση της πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους

θθ) στη σχεδίαση εν γένει έργων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εμπίπτει στην αποστολή του τμήματος.

β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργούν το γραφείο Νομικής Υποστήριξης και το γραφείο Οργανωτικής Υποστήριξης, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων, σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο

ββ) στην εκπόνηση του κεντρικού μοντέλου γνώσης και στην παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ)

γγ) στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου της διεύθυνσης και τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ηλεκτρονικοί χώροι συνεργασίας, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.α.

δδ) στην ηλεκτρονική υποβολή δελτίων και προτάσεων

εε) στην αποδελτίωση προσκλήσεων και προγραμμάτων

στστ) στη γραφειοτεχνική υποστήριξη, στη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, στην παρακολούθηση των θεμάτων προσωπικού και στις απαιτούμενες υπηρεσίες μεταφραστικού για τις ανάγκες της διεύθυνσης

ζζ) στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εμπίπτει στην αποστολή του τμήματος

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, στο οποίο λειτουργούν το γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και το γραφείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Δράσης, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) σε προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, από εθνικά σχέδια, από τη Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και από κάθε άλλη μορφή συγχρηματοδότησης

ββ) στα διαδικαστικά ζητήματα της ένταξης, διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των έργων

γγ) στην παροχή συμβουλευτικών χρηματοδοτικών υπηρεσιών

δδ) στη διαχείριση της τεχνικής βοήθειας

εε) στην ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας εντός των Ε.Δ. και των ερευνητικών κέντρων του ΥΠΕΘΑ

στστ) στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε τρίτους

ζζ) στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του διαγωνισμού Καινοτομίας Στρατευμένων

ηη) στην υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από τα προγράμματα και στην πρόταση συνεργασιών με Διεθνείς Φορείς και στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εμπίπτει στην αποστολή του τμήματος