Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Οικονομικού

1) Η Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών κατάρτισης και την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ και των υποστηριζόμενων απ’ αυτήν Υπηρεσιών του Υπουργείου, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών σχημάτων, το χειρισμό θεμάτων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του ΥΠΕΘΑ, αποδοχών-αποζημιώσεων προσωπικού, νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, ακίνητης περιουσίας, δωρεών και ειδικών λογαριασμών.

2) Στη ΔΟΙ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Προϋπολογισμού ΓΔΟΣΥ, Προϋπολογισμού Κλάδων ΕΔ- κοστολόγησης - στατιστικής, και Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων - Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα)Στο συντονισμό των ενεργειών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, την έγκριση του από το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) και από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, και την παρακολούθηση υλοποίησής του, σε συνεργασία με τα ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ.

ββ)Στην κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ και των οικονομικά υποστηριζόμενων από αυτή λοιπών υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

γγ)Στην κοστολόγηση δραστηριοτήτων και την στατιστική παρακολούθηση οικονομικών μεγεθών.

δδ) Στην κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ καθώς και των Κοινοτικών και λοιπών διεθνών Προγραμμάτων.

β)Τμήμα Προγραμματισμού Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων , στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, και Αξιοποίησης λοιπών Χρηματοδοτικών Σχημάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα)Στην κατανομή, με βάση τις επιχειρησιακές προτεραιότητες τις οποίες εισηγείται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, των ετησίων πιστώσεων εξοπλισμών στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την κατάρτιση από τις υπηρεσίες τους των οικείων προγραμμάτων του ΕΜΠΑΕ.

ββ) Στη σύνταξη των συγκεντρωτικών πινάκων εξοπλιστικών προγραμμάτων του εκάστοτε ΕΜΠΑΕ, και τη διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), για σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων του ΥΕΘΑ προς το ΣΑΜ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

γγ)Στη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των πληρωμών των συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

δδ)Στις αναγκαίες κατά περίπτωση ανακατανομές πιστώσεων και πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΕΜΠΑΕ, κατά το στάδιο της υλοποίησής του.

εε)Στην παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων προμηθειών, μέσω προγραμμάτων συμμαχικών Αρχών (Foreign Military Sales - FMS) και την οργάνωση των εκάστοτε σχετικών συσκέψεων οικονομικής ανασκόπησης αυτών (FMR - Financial Management Review).

στστ)Στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση, σε συνεργασία με τους καθ΄ ύλην αρμοδίους φορείς, νέων χρηματοδοτικών σχημάτων για εξοπλιστικά προγράμματα.

ζζ)Στην έκδοση από το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (προεγκρίσεων), όταν η εξοπλιστική δαπάνη βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη, και μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στα Γενικά Επιτελεία.

γ)Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ελέγχου και Καταλογισμού Δαπανών, Αποδοχών-Συντάξεων Προσωπικού, Νομικών Προσώπων - Ακίνητης Περιουσίας-Ειδικών Λογαριασμών, και Οικονομικής Μέριμνας – Λογιστικού τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα)Στην έγκριση και καταλογισμό των πάσης φύσεως δαπανών της ΓΔΟΣΥ και τον προέλεγχο των δαπανών οδοιπορικών εξόδων.

ββ)Στις αποδοχές, τις συντάξεις, τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις εξωτερικού του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ

γγ)Στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ για θέματα οικονομικής φύσεως.

δδ)Στην οικονομική μέριμνα και λογιστικό γενικά και την κατάρτιση και προώθηση των σχετικών σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων.

εε)Στη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ, καθώς και τις δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων.

στστ)Στην παρακολούθηση της λειτουργίας και πορείας των ειδικών λογαριασμών του ΥΠΕΘΑ.

δ)Υπηρεσία Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδια για τη διενέργεια των πληρωμών κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, για την παρακολούθηση της διαδικασίας των προμηθειών και της παραλαβής μέσων, υλικών, υπηρεσιών και έργων, καθώς και την παροχή των απαιτουμένων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τους λοιπούς αρμοδίους φορείς.

Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων η Υπηρεσία αποτελείται από τις Διαχειρίσεις Χρηματικού, Πληρωμών, και Καταγραφής Αξίας Παραλαβών.

ε) Τμήμα Προμηθειών-Διενέργειας Διαγωνισμών στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Διενέργειας διαγωνισμών. Αξιολόγησης διαγωνισμών και Ανάπτυξης μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα θέματα προμηθειών. Τα εν λόγω Γραφεία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές Μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στο συντονισμό ενεργειών για διενέργεια διαγωνισμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε της ΓΔΟΣΥ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της, είτε των Γενικών Επιτελείων προς κάλυψη απαιτήσεων που χρηματοδοτούνται από το Δ΄ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013). ββ) Στο συντονισμό ενεργειών για την αξιολόγηση των διαγωνισμών που διενεργούνται είτε από τη ΓΔΟΣΥ είτε από τα Γενικά Επιτελεία για κάλυψη των απαιτήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπερίπτωση αα). γγ) Στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα θέματα προμηθειών (διαδικασίες διενέργειας- αξιολόγησης διαγωνισμών και κατάρτισης συμβάσεων).