Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ)

ΓΕΝΙΚΑ

Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (Υ.Α.Μ.Σ.)  είναι προσωρινή  υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ιδρύθηκε με τον Ν.2745/99  και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Υ.Α.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση, η υλοποίηση και η διαχείριση του εθνικού προγράμματος στρατηγικής αναδιάρθρωσης των στρατοπέδων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υ.Α.Μ.Σ. συγκροτήθηκε σε επίπεδο Διεύθυνσης με το Π.Δ.96/2000  και το έργο της  κατανέμεται στα ακόλουθα τμήματα:

(1).  Τμήμα Τεχνικών Δραστηριοτήτων.

(2).   Τμήμα Νομικών υποθέσεων.

(3).   Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών θεμάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α.  Προϊστάμενος

Ο Δντης  της Υ.Α.Μ.Σ. διορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2190/94 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται.

β.  Λοιπό Προσωπικό

(1). Η στελέχωση της Υ.Α.Μ.Σ. γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής ΄Άμυνας ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς του Δημόσιου τομέα.

(2). Συνολικά προβλέπονται πλην του Προϊσταμένου τριάντα οκτώ (38) υπάλληλοι, που αναλύονται σε δέκα πέντε (15)  ανώτατης εκπαίδευσης, δέκα(10) Τεχνικής Εκπαίδευσης,  δέκα (10) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  τρεις (3) υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  Υ.Α.Μ.Σ.

α.   Η Υ.Α.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(1). Προτείνει στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ την χωροθέτηση των νέων στρατοπέδων σε συνεργασία με το Γ.Ε.Σ. και ΤΕΘΑ.

(2). Εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης και αξιοποίησης των προς αποδέσμευση χώρων των υφισταμένων στρατοπέδων.

(3). Εκπονεί σε συνεργασία με το ΠΕΧΩΔΕ, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας και άλλους συναρμόδιους φορείς ή αναθέτει την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών χρήσης γης για τις εκτάσεις των στρατοπέδων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και έχει αποφασισθεί η απομάκρυνσή τους.

(4).   Διερευνά και εισηγείται στον Υ.ΕΘ.Α. τους προσφορότερους τρόπους και μέσα χρηματοδότησης για την εκτέλεση του προγράμματος στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων.

(5). Προωθεί, εφαρμόζει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των ΥΠ.ΕΘ.Α. και ΥΠΕΧΩΔΕ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ιδρυτικού νόμου και επιβλέπει  και συντονίζει τις σχετικές διαδικασίες.

β.   Η ΥΑΜΣ εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής  Άμυνας:

(1).  Τη μεταβίβαση της κυριότητας ή  άλλου εμπράγματος δικαιώματος ή την αξιοποίηση με άλλο πρόσφορο τρόπο (όπως εκμίσθωση και παραχώρηση δικαιωμάτων με αντάλλαγμα) τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ.

(2).   Τον  τρόπο διαχείρισης  των πόρων από την πιο πάνω μεταβίβαση ή αξιοποίηση.

(3). Τους προτεινόμενους χώρους για τη δημιουργία των  νέων στρατοπέδων.

(4).  Τους τρόπους χρηματοδότησης για την απόκτηση των χώρων αυτών και για τη δημιουργία των σχετικών εγκαταστάσεων.

ΕΔΡΑ ΥΑΜΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

α. Έδρα της Υ.Α.Μ.Σ. με το Π.Δ.96/2000 καθορίστηκε η Αθήνα, με διάρκεια λειτουργίας δέκα πέντε (15) ετών. Τα γραφεία της Υ.Α.Μ.Σ. είναι στον 3ο όροφο του κτιρίου του Α.Ο.Ο.Α.  επί των οδών Πίνδου και Κατεχάκη.

β. Για θέματα Διοικητικής Μέριμνας η ΥΑΜΣ προσκολλήθηκε αρχικά στο Τάγμα ΓΕΣ και στη συνέχεια στο Λόχο ΕΠΥΕΘΑ και σήμερα στη Μονάδα υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ.