Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) είναι ο αρμόδιος επιτελικός φορέας για το χειρισμό των θεμάτων διεθνών σχέσεων, αμυντικής πολιτικής και διεθνών συνεργασιών του ΥΠΕΘΑ, στα πλαίσια των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας της χώρας. Συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ ή / και λοιπών Υπουργείων και κρατικών Οργανισμών, το ΓΕΕΘΑ και τα ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ. Μεριμνά για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και άρτια στοιχειοθέτηση των σχετικών πολιτικών και ενεργειών και διατυπώνει απόψεις και εισηγήσεις για αποτελεσματική υποστήριξη των εθνικών θέσεων.

Στην ΔΔΣ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες :

α) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία ΝΑΤΟ και Λοιπών Οργανισμών, ΔΕΕ και ΕΕ, και Διαστημικής Πολιτικής. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται αρμοδίως για την ακολουθητέα πολιτική και χειρίζεται θέματα που αφορούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και λοιπούς διεθνείς Οργανισμούς. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει ανάλογα τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.

β) Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών, Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στο τμήμα λειτουργούν τα γραφεία Βαλκανικών Χωρών, Μεσογειακού Διαλόγου -Χωρών Μέσης Ανατολής, Ευρωπαϊκών Χωρών, και Λοιπών Χωρών. Το τμήμα αυτόμελετά, εισηγείται αρμοδίως για την ακολουθητέα πολιτική και χειρίζεται θέματα διμερών αμυντικών συνεργασιών. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει ανάλογα τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση λοιπούς αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ.

γ) Τμήμα Εθιμοτυπίας, Για τη σχεδίαση, την άρτια προετοιμασία και υλοποίηση των επισκέψεων – επαφών του Γενικού Διευθυντού και του προσωπικού της Γενικής Διευθύνσεως στο εξωτερικό, καθώς και ανάλογων επισκέψεων των ομολόγων τους, άλλων κρατών, στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς του ΥΠΕΘΑ ή / και των άλλων Υπουργείων.