Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ενίσχυση Εξόδων Κηδείας

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Όσοι κατέβαλλαν τα έξοδα κηδείας για τα αποβιώσαντα θύματα πολέμου που λάμβαναν πολεμική σύνταξη

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. ΑΙΤΗΣΗ δικαιούχου, με πλήρη στοιχεία

β. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ του ΚΡΑΤΟΥΣ

όπου να αναγράφεται η διενέργεια κράτησης 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ

δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86) του δικαιούχου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία να δηλώνονται:

1. Ότι ο αιτών κατέβαλε τα έξοδα κηδείας

2. Αν το θύμα ήταν ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ (Πρωτότυπο) ή επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις παροχόμενων υπηρεσιών, στις οποίες να αναγράφεται το όνομα του θύματος καθώς επίσης και το όνομα του δικαιούχου

στ. Εάν ο δικαιούχος έλαβε έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα,(πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ) στον οποίο έχει κατατεθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο εξόδων κηδείας και δικαιούται διαφοράς από το ΤΑΑΘΠ, τότε απαιτείται βεβαίωση του φορέα, στην οποία να αναγράφεται το ποσό που κατέβαλε ο ασφαλιστικός φορέας και να συνοδεύεται με φωτοαντίγραφα τιμολογίων και αποδείξεων.