Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Σχολάζοντα Περίπτερα - Κυλικεία

1. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Ν.1416/84 άρθρο 10)

Αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι η Νομαρχία. Ο Νομάρχης χορηγεί με απόφασή του μετά από εισηγήσεις του αρμόδιου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και της τοπικής οργάνωσης των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Εάν οι εισηγήσεις αυτές δεν υποβληθούν στον Νομάρχη σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που ζητήθηκαν , ο Νομάρχης αποφασίζει και χωρίς αυτές.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Άδεια περιπτέρου ή κυλικείου δικαιούνται οι εξής κατηγορίες :

α. Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου (Ν.1370/1944)

β. Ανάπηροι και Θύματα ειρηνικής περιόδου  (N.1370/1944)

γ. Ανάπηροι Επιχειρήσεων Κύπρου  που εντάσσονται στην κατηγορία ’40 -‘ 41.

δ. Ανάπηροι  αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού (Ν.1863/1989)

ε. Θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού (1863/1989)

στ. Ανάπηροι και Θύματα πολέμου Αμάχου Πληθυσμού (Ν.812/1943)

ζ. Εκτός των παραπάνω κατηγοριών χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων

σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και σε όσους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς

και οπλίτες θητείας συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου(Ν.3648/2008).

Για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εκδόθηκε το υπ’αρ. 37/2009 Προεδρικό Διάταγμα.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Ν 1043/80 άρθρο 5 – Ν 3036/2002 άρθρο 20)

Για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων  οι προϋποθέσεις  που απαιτούνται είναι οι εξής :

α. Ο αιτών πρέπει να κατοικεί στον τόπο όπου ζητά την παραχώρηση , τουλάχιστον για  5 έτη από του χρόνου υποβολής της αιτήσεως , με εξαίρεση μόνο των 100% αναπήρων.

β. Δεν πρέπει να υπηρετεί  σε Δημόσια Υπηρεσία , σε Νομικό Πρόσωπο  Δημοσίου Δικαίου , Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Τράπεζα , Δημόσια Επιχείρηση  ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας ,ή  να λαμβάνει σύνταξη λόγω προηγούμενης υπηρεσίας σε αυτά.

γ. Να μην έχει πλέον της συντάξεως και του από ιδιοκατοίκηση εισοδήματος , μηνιαία έσοδα που υπερβαίνουν το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις ετησίως.

δ. Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί , από υπαιτιότητά του , του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου - κυλικείου , εντός της τριετίας προ της αιτήσεως για νέα παραχώρηση.

4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ( Ν.3648/29-2-2008, άρθρο 5)

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου Αναπήρου Πολέμου αδείας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου , το δικαίωμα μεταβιβάζεται στους παρακάτω :

(1). Την χήρα του θανόντος κατά ίσο μερίδιο με τις άγαμες κόρες αυτού και τους ανήλικους γιούς ή ενήλικες, ανίκανους προς εργασία , εφ’ όσον δικαιούνται της πολεμικής συντάξεως του Α.Π.

(2). Στους γιους που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους.

(3). Στις διαζευγμένες ή χήρες κόρες, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβίβαση της πολεμικής σύνταξης του αποβιώσαντος πατέρα τους.

5.    ΣΧΟΛΑΖΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (ΝΔ 1044/71 άρθρο 17)

Μετά την παρέλευση τριών  μηνών από το θάνατο του δικαιούχου περιπτέρου ή κυλικείου  και μέχρι της καταργήσεως ή περαιτέρω διαθέσεώς του αυτό θεωρείται σχολάζον και υποκαθίσταται στα δικαιώματα του αποθανόντος το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3638342) .

Όπως ορίζει το ΝΔ 1044/71 στην παράγραφο 2 του άρθρου 17, το ΤΑΑΘΠ έχει τη δικαιοδοσία  είσπραξης των ενοικίων των σχολαζόντων περιπτέρων και κυλικείων (μετά δηλαδή την παρέλευση τριμήνου από το θάνατο του δικαιούχου της αδείας) μέχρι την παραχώρηση των αδειών από τις αρμόδιες Νομαρχίες σε νέους δικαιούχους.

Για τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος που οφείλουν να καταθέτουν προς το ΤΑΑΘΠ οι ενοικιαστές σχολαζόντων περιπτέρων και κυλικείων, λαμβάνεται υπ’ όψιν το αρχικό μίσθωμα που είχε ορισθεί στο τελευταίο συμφωνητικό που είχαν συνάψει ο μισθωτής με τον αποβιώσαντα εκμισθωτή, στο οποίο προστίθενται κατ’ έτος οι προσαυξήσεις που ορίζει ο Νόμος, ίσες με το ύψος του πληθωρισμού  που έκλεισε η Τράπεζα της Ελλάδος για το προηγούμενο έτος (Ν 1848/89 άρθρο 25).

Τα μισθώματα κατατίθενται στο λογαριασμό 26555/3 της Τραπέζης της Ελλάδος για το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (σε περίπτωση συναλλαγής μέσω άλλης Τράπεζας το ΙΒΑΝ του ΤΑΑΘΠ είναι GR4801000240000000000265553).

Για τον υπολογισμό των χρόνιων οφειλών που δεν διευθετούνται και αναζητούνται δικαστικώς αθροίζονται τα οφειλόμενα μισθώματα κάθε έτους και οι αντίστοιχοι Τόκοι Υπερημερίας που ορίζει για κάθε Περίοδο η Τράπεζα της Ελλάδος Απόφαση ΔΣ 816/9-1-95).