Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Παραπομπή Υποψηφίων του διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκών Σ∆Γ ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών ∆οκιμασιών)