Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ 12/14:«Προμήθεια Αλεξιπτώτων Στατικού Ιμάντα και Ελευθέρας Πτώσεως»

Περίληψη Διαγωνισμού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ

Παράρτημα Α-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΑΡΤΙΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ
Παράρτημα Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

Προσθήκη 1-ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΣΥ)-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 1-ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 2-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 3-ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 4-ΕΝΤΟΛΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 5-ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 6-ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 7-ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προσαρτημένο 8-ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παράρτημα Δ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παράρτημα Ε-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΚΚΖ)

Παράρτημα ΣΤ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παράρτημα Ζ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Παράρτημα Η-TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Παράρτημα Θ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παράρτημα Ι-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παράρτημα Α-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Παράρτημα Β-ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΣΥ)-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Προσθήκη 1-ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
Προσθήκη 2-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Προσθήκη 3-ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Προσθήκη 4-ΕΝΤΟΛΗ
Προσθήκη 5-ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
Προσθήκη 6-ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Προσθήκη 7-ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Προσθήκη 8-ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράρτημα Γ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παράρτημα Δ-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΚΚΖ)
Παράρτημα Ε-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παράρτημα ΣΤ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
Παράρτημα Ζ-TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
Παράρτημα Η-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Aπόφαση αποδοχής-απόρριψης τεχνικής προσφοράς