Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Επισκευή Συντήρηση Κρυπτοσυσκευών (Συσκευές για την κάλυψη Αναγκών Κρυπτογραφίας και Διαβαθμισμένης πληροφορίας)»

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού 02/14 Προκήρυξη Διαγωνισμού 02/14 Παράρτημα Α – Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 02/14 Παράρτημα Β – Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 02/14 Διευκρινήσεις Διαγωνισμού 02/14 Παράταση

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Συντήρηση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) (UAVs) (Ιπτάμενα Μέσα για Επιτήρηση και Μεταφορά Εικόνας)»

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού 01/14 Προκήρυξη Διαγωνισμού 01/14 Παράρτημα Α – Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 01/14 Παράρτημα Β – Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 01/14 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Πλαίσιο της Προετοιμασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

Προκήρυξη Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Τρόπος Διάθεσης της Διακήρυξης υπ’αριθμόν 5/2014

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Έτους 2014»

Προκήρυξη διαγωνισμού Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Κύριο Σώμα Προκήρυξης Λουτροθεραπεία 2014 Παράρτημα Α Γενικοί Οροι Διαγωνισμού 2014 Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α Προσθήκη 2 Παραρτήματος Α Προσθήκη

Διαγωνισμός μελετών-προτάσεων στελεχών ενόπλων δυνάμεων με θέμα: «Ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών /ενεργειακών υποδομών σε εγκαταστάσεις των Ε.Δ.»

Περίληψη Προκήρυξης διαγωνισμού μελετών-προτάσεων στελεχών ενόπλων δυνάμεων με θέμα: «Ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών /ενεργειακών υποδομών σε εγκαταστάσεις των Ε.Δ.» Προκήρυξη διαγωνισμού

Διαγωνισμός για τη «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Προκήρυξη υπ’ Αριθ. 6/13 Τρόπος διάθεσης Δ 6/13

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Επισκευή Συντήρηση Κρυπτοσυσκευών (Συσκευές για την κάλυψη Αναγκών Κρυπτογραφίας και Διαβαθμισμένης πληροφορίας)»

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού 02/14 Προκήρυξη Διαγωνισμού 02/14 Παράρτημα Α – Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 02/14 Παράρτημα Β – Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 02/14 Διευκρινήσεις Διαγωνισμού 02/14 Παράταση

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Συντήρηση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) (UAVs) (Ιπτάμενα Μέσα για Επιτήρηση και Μεταφορά Εικόνας)»

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού 01/14 Προκήρυξη Διαγωνισμού 01/14 Παράρτημα Α – Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 01/14 Παράρτημα Β – Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 01/14 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Πλαίσιο της Προετοιμασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

Προκήρυξη Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Τρόπος Διάθεσης της Διακήρυξης υπ’αριθμόν 5/2014

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Έτους 2014»

Προκήρυξη διαγωνισμού Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Κύριο Σώμα Προκήρυξης Λουτροθεραπεία 2014 Παράρτημα Α Γενικοί Οροι Διαγωνισμού 2014 Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α Προσθήκη 2 Παραρτήματος Α Προσθήκη

Διαγωνισμός μελετών-προτάσεων στελεχών ενόπλων δυνάμεων με θέμα: «Ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών /ενεργειακών υποδομών σε εγκαταστάσεις των Ε.Δ.»

Περίληψη Προκήρυξης διαγωνισμού μελετών-προτάσεων στελεχών ενόπλων δυνάμεων με θέμα: «Ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών /ενεργειακών υποδομών σε εγκαταστάσεις των Ε.Δ.» Προκήρυξη διαγωνισμού

Διαγωνισμός για τη «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Προκήρυξη υπ’ Αριθ. 6/13 Τρόπος διάθεσης Δ 6/13