Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 12/14:«Προμήθεια Αλεξίπτωτων Στατικού Ιμάντα και Ελευθέρας Πτώσεως»

19 Αυγούστου, 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΑΡΤΙΩΝ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΣΗΣ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΚΖ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ  Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ  Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΣ & ΕΝΤΥΠΩΝ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΠ ΑΛΕΞ. ΣΙ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Π ΑΣΙ  ΑΥΓ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 7 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 8 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΑΙ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΑ ΠΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΙ ΜΑΙ 2011

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΦΗΣ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΦΗ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΥ ΠΦΗ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΣΗΣ ΠΦΗΣ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΚΖ ΠΦΗΣ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΦΗΣ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΦΗΣ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ 12   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΦΗΣ ΑΕΠΔΝΤ ΜΑΡ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 8_B ΣΤΗ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ