Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 14/14:«Συντήρηση Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) ‘’ΕΡΜΗΣ’’»

18 Αυγούστου, 2014