Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, Ανάδειξη Μειοδότη με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή ανά Τιμή Μονάδος για Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (Εκτυπωτών- Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων- Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας, υπ΄ αριθ. 1/13

30 Ιανουαρίου, 2013