ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 1/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet

27 Ιανουαρίου, 2020