Προκηρύξεις

Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής υποψηφίων και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας της Α’ Φάσης Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Κλειστού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «THORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας η υπ’ αριθμ. 108901 – 20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΚ8Μ46ΝΛΣΞ-Τ7Φ και ΑΔΑΜ: 23PROC013797399) απόφαση με θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «THORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα»

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Α’ Φάσης Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Κλειστού Διαγωνισμού για την

Διενέργεια Διαγωνισμού (04/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Δεκαπέντε (15) Αδειών Χρήσης Υφιστάμενης Έκδοσης Μηχανογραφικού Συστήματος «N-CORE» (Κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ) για Τρία (3) Έτη για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

α. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης β. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf γ. Τεχνική προσφορά, Παράρτημα IV του διαγωνισμού με συνημμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης, σε επεξεργάσιμη μορφή

Διενέργεια Διαγωνισμού (03/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Μεσαίας Κατηγορίας SUV) με Κυβισμό από 1.400 κ.ε. έως 1.500 κ.ε. και Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Hatchback) με Κυβισμό από 1.900 κ.ε. έως 2.000 κ.ε.μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 5ετούς Διάρκειας με Δικαίωμα Εξαγοράς μετά το Τέλος της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πλήρες κείμενο της διακήρυξης ΕΕΕΣ σε μορφή pdf  Τεχνική προσφορά, Παράρτημα IV του διαγωνισμού με συνημμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης, σε επεξεργάσιμη μορφή Οικονομική προσφορά, Παράρτημα

Διενέργεια Διαγωνισμού (01/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Μεσαίας Κατηγορίας SUV) με Κυβισμό από 1.400 κ.ε. έως 1.500 κ.ε. και Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Hatchback) με Κυβισμό από 1.900 κ.ε. έως 2.000 κ.ε.μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 5ετούς Διάρκειας με Δικαίωμα Εξαγοράς μετά το Τέλος της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τεύχος Leasing οχημάτων 23_signed με ΑΔΑΜ espd-request-v2 (2) Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Διενέργεια Διαγωνισμού (Δ.2/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας σε Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2023 – 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ_02_23 ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2023_24_ΑΔΑΜ espd-request-v2_signed ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ_2_2023

Διενέργεια Διαγωνισμού (Δ20_2022) προς Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Πέντε (5) Επιβατικών Αυτοκινήτων, Μεσαίας Κατηγορίας SUV Πολιτικού Τύπου, Κυβισμού 1.500 κ.ε. και Πέντε (5) Επιβατικών Αυτοκινήτων, Κυβισμού 2.000 κ.ε. μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 4ετούς Διάρκειας (2023-2026) με Δικαίωμα Εξαγοράς μετά το Τέλος της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τεύχος Leasing οχημάτων 22.pdf EEEΣ espd-request.pdf Τεχνική Προσφορά.dcox Οικονομική Προσφορά.dcox  

Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής υποψηφίων και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας της Α’ Φάσης Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Κλειστού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «THORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας η υπ’ αριθμ. 108901 – 20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΚ8Μ46ΝΛΣΞ-Τ7Φ και ΑΔΑΜ: 23PROC013797399) απόφαση με θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «THORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα»

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Α’ Φάσης Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Κλειστού Διαγωνισμού για την

Διενέργεια Διαγωνισμού (04/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Δεκαπέντε (15) Αδειών Χρήσης Υφιστάμενης Έκδοσης Μηχανογραφικού Συστήματος «N-CORE» (Κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ) για Τρία (3) Έτη για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

α. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης β. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf γ. Τεχνική προσφορά, Παράρτημα IV του διαγωνισμού με συνημμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης, σε επεξεργάσιμη μορφή

Διενέργεια Διαγωνισμού (03/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Μεσαίας Κατηγορίας SUV) με Κυβισμό από 1.400 κ.ε. έως 1.500 κ.ε. και Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Hatchback) με Κυβισμό από 1.900 κ.ε. έως 2.000 κ.ε.μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 5ετούς Διάρκειας με Δικαίωμα Εξαγοράς μετά το Τέλος της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πλήρες κείμενο της διακήρυξης ΕΕΕΣ σε μορφή pdf  Τεχνική προσφορά, Παράρτημα IV του διαγωνισμού με συνημμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης, σε επεξεργάσιμη μορφή Οικονομική προσφορά, Παράρτημα

Διενέργεια Διαγωνισμού (01/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Μεσαίας Κατηγορίας SUV) με Κυβισμό από 1.400 κ.ε. έως 1.500 κ.ε. και Τεσσάρων (4) Πετρελαιοκίνητων Οχημάτων 5θυρων Πολιτικού Τύπου (Hatchback) με Κυβισμό από 1.900 κ.ε. έως 2.000 κ.ε.μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 5ετούς Διάρκειας με Δικαίωμα Εξαγοράς μετά το Τέλος της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τεύχος Leasing οχημάτων 23_signed με ΑΔΑΜ espd-request-v2 (2) Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Διενέργεια Διαγωνισμού (Δ.2/2023) προς Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας σε Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2023 – 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ_02_23 ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2023_24_ΑΔΑΜ espd-request-v2_signed ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ_2_2023

Διενέργεια Διαγωνισμού (Δ20_2022) προς Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Πέντε (5) Επιβατικών Αυτοκινήτων, Μεσαίας Κατηγορίας SUV Πολιτικού Τύπου, Κυβισμού 1.500 κ.ε. και Πέντε (5) Επιβατικών Αυτοκινήτων, Κυβισμού 2.000 κ.ε. μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 4ετούς Διάρκειας (2023-2026) με Δικαίωμα Εξαγοράς μετά το Τέλος της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τεύχος Leasing οχημάτων 22.pdf EEEΣ espd-request.pdf Τεχνική Προσφορά.dcox Οικονομική Προσφορά.dcox