Προκηρύξεις

Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων στο ∆ιαγωνισμό για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθλγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραμματέων (Σ∆Γ) ενώπιον των Επιτροπών ∆ιενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για Υγειονομικές Εξετάσεις 

Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων στο ∆ιαγωνισμό για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθλγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραμματέων (Σ∆Γ) ενώπιον των Επιτροπών ∆ιενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για Υγειονομικές

«ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΑ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 5/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 5/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 4/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Αυτομάτων Γραμμών Τύπου PSTN, BRI ISDN, Internet ADSL και Internet VDSL προς Κάλυψη Αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 4/2020-Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Αυτομάτων Γραμμών Τύπου PSTN, BRI ISDN, Internet ADSL και Internet VDSL

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 3/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 3/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 2/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 2/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 1/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 1/2020-Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Αυτομάτων Γραμμών ΤύπουPSTN, BRI ISDN, Internet ADSL και Internet VDSL προς

Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας προς Κάλυψη Αναγκών Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2019

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  Διακήρυξη υπ’ αριθ. 01/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις Ερωτήματα Διευκρινήσεων

Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων στο ∆ιαγωνισμό για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθλγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραμματέων (Σ∆Γ) ενώπιον των Επιτροπών ∆ιενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για Υγειονομικές Εξετάσεις 

Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων στο ∆ιαγωνισμό για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθλγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραμματέων (Σ∆Γ) ενώπιον των Επιτροπών ∆ιενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για Υγειονομικές

«ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΑ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 5/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 5/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 4/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Αυτομάτων Γραμμών Τύπου PSTN, BRI ISDN, Internet ADSL και Internet VDSL προς Κάλυψη Αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 4/2020-Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Αυτομάτων Γραμμών Τύπου PSTN, BRI ISDN, Internet ADSL και Internet VDSL

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 3/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 3/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 2/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 2/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηριαίας Ηλεκτρονικής Πρόθεσης Αναπήρου Πολέμου Ειρηνικής Περιόδου προς Κάλυψη Αναγκών της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 1/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 1/2020-Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Αυτομάτων Γραμμών ΤύπουPSTN, BRI ISDN, Internet ADSL και Internet VDSL προς

Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας προς Κάλυψη Αναγκών Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2019

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  Διακήρυξη υπ’ αριθ. 01/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις Ερωτήματα Διευκρινήσεων