Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ 04/2018: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ 04/2018: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Πρόσκληση Συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου

Πρόσκληση Συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 2/2018 (Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ)

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 8/2017 (Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας προς Κάλυψη Αναγκών Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2017)

Περίληψη Διαγωνισμού ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Διευκρινήσεις Παράρτημα «A» Διευκρινήσεις Παράρτημα «A1»

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 5/2017: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών 19 ́ ́, Έγχρωμων Εκτυπωτών, Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Scanner Διπλής Όψεως προς Κάλυψη Αναγκών των Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2017»

Διάκηρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α’ Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις 2

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 4/2017: «Προμήθεια Θυρεών προς Κάλυψη Εθιμοτυπικών Αναγκών κ. ΥΕΘΑ, κ. ΑΝΥΕΘΑ, Ειδικής Γραμματέως, καθώς και Υπολοίπων Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2017»

Διακήρυξη Διαγωνισμού ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις

Διακήρυξη υπ’αριθ.1/2017 : «Ανάδειξη Εξωτερικού Πιστοποιημένου Ελεγκτή Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Επιλεξιμότητας των Δαπανών του ΥΠΕΘΑ»

Περίληψη της Διακήρυξης Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) Παρακάτω οι Απαντήσεις σε Ερωτήματα Διευκρινήσεων για τη Διακήρυξη με αριθμό 1/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ Φ.800/185/13828/Σ.1472 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ 04/2018: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ 04/2018: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για Κάλυψη Αναγκών ΥΠΕΘΑ» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Πρόσκληση Συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου

Πρόσκληση Συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 2/2018 (Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ)

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 8/2017 (Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας προς Κάλυψη Αναγκών Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2017)

Περίληψη Διαγωνισμού ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Διευκρινήσεις Παράρτημα «A» Διευκρινήσεις Παράρτημα «A1»

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 5/2017: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών 19 ́ ́, Έγχρωμων Εκτυπωτών, Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Scanner Διπλής Όψεως προς Κάλυψη Αναγκών των Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2017»

Διάκηρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α’ Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις 2

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 4/2017: «Προμήθεια Θυρεών προς Κάλυψη Εθιμοτυπικών Αναγκών κ. ΥΕΘΑ, κ. ΑΝΥΕΘΑ, Ειδικής Γραμματέως, καθώς και Υπολοίπων Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2017»

Διακήρυξη Διαγωνισμού ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις

Διακήρυξη υπ’αριθ.1/2017 : «Ανάδειξη Εξωτερικού Πιστοποιημένου Ελεγκτή Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Επιλεξιμότητας των Δαπανών του ΥΠΕΘΑ»

Περίληψη της Διακήρυξης Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) Παρακάτω οι Απαντήσεις σε Ερωτήματα Διευκρινήσεων για τη Διακήρυξη με αριθμό 1/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ Φ.800/185/13828/Σ.1472 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ