Προκηρύξεις

Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας προς Κάλυψη Αναγκών Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2019

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  Διακήρυξη υπ’ αριθ. 01/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις Ερωτήματα Διευκρινήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΕΘΑ «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΘΑ»

Γνωρίζεται ότι, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις θέσεων ευθύνης Διευθύνσεων-Υποδιευθύνσεων του Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/16 και τις οικείες οργανικές

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ 3/2018: «Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη με αριθμό 3/2018  

Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας προς Κάλυψη Αναγκών Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2019

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  Διακήρυξη υπ’ αριθ. 01/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις Ερωτήματα Διευκρινήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΕΘΑ «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΘΑ»

Γνωρίζεται ότι, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις θέσεων ευθύνης Διευθύνσεων-Υποδιευθύνσεων του Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/16 και τις οικείες οργανικές

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ 3/2018: «Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Ερωτήματα Διευκρινήσεων και Απαντήσεις/Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη με αριθμό 3/2018