Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων στο ∆ιαγωνισμό για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθλγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραμματέων (Σ∆Γ) ενώπιον των Επιτροπών ∆ιενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για Υγειονομικές Εξετάσεις 

9 Σεπτεμβρίου, 2020