Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕΝΤ)

5 Σεπτεμβρίου, 2013

Το Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕΝΤ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην Πληροφορική, στις Επικοινωνίες, στην εισαγωγή νέων Τεχνολογιών, καθώς και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΥΠΕΘΑ.

Βασικές αρμοδιότητες του ΤΠΕΝΤ είναι:

α.   Διακίνηση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Εγγράφων

Το Τμήμα αφού προμηθεύτηκε ψηφιακά πιστοποιητικά από το ΥΔΜΗΔ, ανέπτυξε κατάλληλη υποδομή μέσω της οποίας, ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά πιστοποιημένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα μηνύματα και αδιαβάθμητα έγγραφα, μεταξύ των Κεντρικών Υπηρεσιών-Γραμματειών του ΥΠΕΘΑ και των ΓΕ, με τους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα. Έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος από 1η Ιουλίου 2013.

β.   Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Για την ηλεκτρονική δημιουργία, επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση των εγγράφων στο ΥΠΕΘΑ το Τμήμα ολοκλήρωσε την ανάπτυξη μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ModDocs), η οποία χρησιμοποιείται από τις Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ. Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει υλοποιηθεί και ήδη λειτουργεί η εφαρμογή Διακίνησης – Διαχείρισης Αλληλογραφίας – Ενιαίας Πρωτοκόλλησης (e-Gram), η οποία αναπτύχθηκε χωρίς κόστος για την Υπηρεσία και έχει ενσωματωθεί πλήρως σε όλες τις Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ.

γ.   Ιστότοπος του ΥΠΕΘΑ και άλλων φορέων του ΥΠΕΘΑ (ΕΔΤ, ΓΔΑΕΕ, ΓΔΠΕΑΔΣ, ΔΟΙ, ΔΙΔΕΑΠ, ΔΕΠΑΘΑ, LIFE, GREENARMEDFORCES, ΥΠΑΑΠΕΔ)

Συντήρηση και εναρμόνηση με νέες τεχνολογίες, των διαδικτυακών τόπων που υποστηρίζονται και φιλοξενούνται από το ΤΠΕΝΤαναβαθμίζοντας την ασφάλεια, την εμφάνιση και τη λειτουργική περιήγηση του επισκέπτη.

δ.   Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΓΟΡΑ)

 Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, έχει θέσει από τις 4 Φεβ 2013, σε πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΓΟΡΑ). Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μη αμυντικού υλικού, σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 1.000 ευρώ.

 ε.    Πρόγραμμα (Δι@ύγεια)

Υποστήριξη των Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ, για το πρόγραμμα (Δι@ύγεια), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσα από την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

στ.   Ανοικτά Δεδομένα (data.gov.gr)

Συντονισμός των δράσεων που αφορούν στη συγκέντρωση από τα ΓΕ και τις Διευθύνσειςτου ΥΠΕΘΑ, δεδομένων που είναι δυνατόν να αναρτηθούν και να διατεθούν άμεσα στους πολίτες, χωρίς κόστος.

ζ.    Αναβάθμιση του δικτύου του ΥΠΕΘΑ

Εκσυγχρονισμός των δικτύων του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευομένων φορέων του, με συνεχή αναβάθμισή σε εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής, καθώς και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ασφαλείας.

η.    Ενέργειες Μείωσης κόστους τηλεπικοινωνιακών παροχών

Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες που αφορούν στην προσπάθεια μείωσης του κόστους τηλεπικοινωνιακών παροχών, όπως εξορθολογισμό της χρήσης υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων κ.λπ.