Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Παραπομπή Υποψηφίων του διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκών Σ∆Γ ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών ∆οκιμασιών)

13 Οκτωβρίου, 2020