«ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΑ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ»

7 Σεπτεμβρίου, 2020