Προκηρύξεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ για Χρονικό Διάστημα Είκοσι Τεσσάρων (24) Μηνών

Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ για

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Πρόσκληση Υποψηφίων ∆ιαγωνισµού Πρόσληψης Αξκών Σ∆Γ στις Γραπτές Εξετάσεις)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Πρόσκληση Υποψηφίων ∆ιαγωνισµού Πρόσληψης Αξκών Σ∆Γ στις Γραπτές Εξετάσεις) Κοινοποίηση Προγράμματος ∆ιενέργειας Γραπτού ∆ιαγωνισμού

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Διαταγή Πρόσκλησης υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι στις ΠΚΕ να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Διαταγή Πρόσκλησης υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι στις ΠΚΕ να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Παραπομπή Υποψηφίων του διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκών ΣΔΓ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Παραπομπή Υποψηφίων του διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκών ΣΔΓ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Παραποµπή Υποψηφίων του διαγωνισµού για την πρόσληψη Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Παραποµπή Υποψηφίων του διαγωνισµού για την πρόσληψη Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών)    

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Κοινοποίηση Ημερομηνίας Διενέργειας Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό Πλήρωσης Κενών Θέσεων Ανθλγών ΣΔΓ)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Κοινοποίηση Ημερομηνίας Διενέργειας Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό Πλήρωσης Κενών Θέσεων Ανθλγών ΣΔΓ)

Διακήρυξη υπ’ αριθ. 6/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών προς Κάλυψη Αναγκών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2020, με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής

Διακήρυξη υπ’ αριθ. 6/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών προς Κάλυψη Αναγκών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2020, με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα

Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ για Χρονικό Διάστημα Είκοσι Τεσσάρων (24) Μηνών

Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ για

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Πρόσκληση Υποψηφίων ∆ιαγωνισµού Πρόσληψης Αξκών Σ∆Γ στις Γραπτές Εξετάσεις)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Πρόσκληση Υποψηφίων ∆ιαγωνισµού Πρόσληψης Αξκών Σ∆Γ στις Γραπτές Εξετάσεις) Κοινοποίηση Προγράμματος ∆ιενέργειας Γραπτού ∆ιαγωνισμού

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Διαταγή Πρόσκλησης υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι στις ΠΚΕ να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Διαταγή Πρόσκλησης υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι στις ΠΚΕ να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Παραπομπή Υποψηφίων του διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκών ΣΔΓ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Παραπομπή Υποψηφίων του διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξκών ΣΔΓ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Παραποµπή Υποψηφίων του διαγωνισµού για την πρόσληψη Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού Ε∆ (Παραποµπή Υποψηφίων του διαγωνισµού για την πρόσληψη Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών)    

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Κοινοποίηση Ημερομηνίας Διενέργειας Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό Πλήρωσης Κενών Θέσεων Ανθλγών ΣΔΓ)

Κατατάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΔ (Κοινοποίηση Ημερομηνίας Διενέργειας Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό Πλήρωσης Κενών Θέσεων Ανθλγών ΣΔΓ)

Διακήρυξη υπ’ αριθ. 6/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών προς Κάλυψη Αναγκών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2020, με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής

Διακήρυξη υπ’ αριθ. 6/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών προς Κάλυψη Αναγκών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2020, με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα