Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας προς Κάλυψη Αναγκών Δνσεων του ΥΠΕΘΑ για το Έτος 2019

31 Μαΐου, 2019