ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. 4/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός προς Σύναψη Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Αυτομάτων Γραμμών Τύπου PSTN, BRI ISDN, Internet ADSL και Internet VDSL προς Κάλυψη Αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ

14 Μαΐου, 2020