ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

1. Ανακοίνωση Γ.Γ ΥΠΕΘΑ (pdf)

2. Έναρξη Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων (pdf)

3. Ανακοίνωση – Παράταση Λήξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών (pdf)

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

5.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

7. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ10 ΟΚΤ 22

9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤ 22

10.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Α4, ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 20 ΟΚΤ 22 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Β2, ΓΙ-Α ΚΑΙ Δ1

12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Δ1

13.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Γ.1-Α

14. KATANOMH ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Α.2

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ A2

16. KATANOMH ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Γ1-Β

17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Γ.1-B

18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ B2

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

 

1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα (pdf)

2. Πιστοποιήσεις (pdf)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

1. Διαδικασία Συμμετοχής (pdf)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

 

1. Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση – Κατανομή Θέσεων (pdf)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (pdf)

1. Αίτηση Συμμετοχής – Βεβαίωση (pdf)

2. Υπεύθυνη Δήλωση (pdf)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

 

1. Ανάδοχος Έργου (pdf)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

 

1. Χρονική Διάρκεια Εκπαιδεύσεων – Πιστοποιήσεων (time sheet) (pdf)

2. Πίνακας με Χρονική Διάρκεια Εκπαιδεύσεων – Πιστοποιήσεων (pdf)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ: 5060273)

«Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υποέργο 1: «Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ»

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες σχετικά με το Υποέργο 1 μπορείτε να στέλνετε το αίτημά σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση eea@mod.mil.gr.