Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012, Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς», υπ’ αριθ. 5/12

22 Νοεμβρίου, 2012