Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού

2 Σεπτεμβρίου, 2019

1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού (ΔΔΥΠΠ) εντάσσεται στη ΓΔΟΣΥ, από την οποία και υποστηρίζεται ως προς τη διοικητική μέριμνα και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.

2. Οι αρμοδιότητες της ΔΔΥΠΠ είναι:

α. Ο κεντρικός σχεδιασμός, συντονισμός, η υλοποίηση και η διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ ως προς:

(1) Τα διοικητικά και υπηρεσιακά θέματα του πολιτικού προσωπικού.

(2) Την εφαρμογή και τις ανάγκες αναμόρφωσης και επικαιροποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου που αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους.

(3) Τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

(4) Τις υποθέσεις πειθαρχικού ελέγχου.

(5) Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών δομών.

(6) Τα θέματα μέριμνας και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

(7) Τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

(8) Την προστασία και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.

(9) Τα θέματα ισότητας φύλων.

β. Ο έλεγχος των εισηγήσεων σε θέματα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

γ. Η τήρηση αριθμητικών στατιστικών στοιχείων και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής εξέλιξης του πολιτικού προσωπικού.

3. Η ΔΔΥΠΠ διαρθρώνεται σε τμήματα ως εξής:

α. Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι:

(1) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εισήγηση επί των διοικητικών και υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού.

(2) Ο έλεγχος των εισηγήσεων που υποβάλλονται από τα Γενικά Επιτελεία και αφορούν σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, προκειμένου να εισαχθούν στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

(3) Η επεξεργασία, σύνταξη και προώθηση των ατομικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν κάθε είδους θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακής σχέσης υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μετακλητών, των ειδικών συνεργατών των δημο­σιογράφων και των αποσπασμένων, που υπηρετούν στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα.

(4) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής εξέλιξης του προσωπικού.

β. Τμήμα Νομοθεσίας και Οργάνωσης, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι:

(1) Η εφαρμογή, η αξιολόγηση, η αποτίμηση και η αναμόρφωση του νομικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου των υπαλλήλων.

(2) Η αναδιοργάνωση των δομών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων, κατά το μέρος που σχετίζεται με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις οργανικές θέσεις και τις θέσεις ευθύνης του πολιτικού προσωπικού.

(3) Η κατάρτιση ψηφιακών οργανογραμμάτων και περιγραμμάτων θέσεων.

(4) Η συγκρότηση και ορισμός μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Γενικών Επιτελείων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και κάθε άλλου συλλογικού οργάνου που προβλέπεται από τη νομοθεσία και αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους.

(5) Ο συντονισμός της διαδικασίας εκλογής αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων.

(6) Οι υποθέσεις πειθαρχικού ελέγχου και διενέργειας Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων.

(7) Η νομική υποστήριξη της ΔΔΥΠΠ.

γ. Τμήμα Μέριμνας και Εκπαίδευσης, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι:

(1) Ως προς τα θέματα μέριμνας:

(α) Η αξιολόγηση, ο χειρισμός και η προώθηση των προτάσεων που υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο ή φορέα.

(β) Οι κοινές δράσεις και η λήψη πρωτοβουλιών σχετικών με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την υλοποίηση λοιπών μέτρων μέριμνας.

(γ) Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό που απασχολείται σε εργοστασιακές ή τεχνικές υπηρεσίες ως προς την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα και ιδιαίτερα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

(δ) Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

(2) Ως προς τα θέματα εκπαίδευσης:

(α) Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων που αφορούν το προσωπικό τους και η συνεργασία με τους φορείς υλοποίησής τους.

(β) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υποβολή εισηγήσεων για πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

(γ) Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, με την ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων και πιστοποιημένων δράσεων, καθώς και η συλλογή, ανάλυση και συστηματική επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του προσωπικού.

(δ) Η εξαμηνιαία συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων συμμετοχής του πολιτικού προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα.

(ε) Ο έλεγχος των εισηγήσεων σε θέματα εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, λύσης της εργασιακής σχέσης και γενικά σε θέματα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

δ. Τμήμα Ισότητας και Πρόνοιας, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι:

(1) Η μελέτη, η εισήγηση και η εξασφάλιση της προώθησης και εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων στο πολιτικό προσωπικό των ΕΔ, σε συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και τρίτους αρμόδιους φορείς.

(2) Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας και εξασφάλισης των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και ημερίδες και η συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα για την ανάπτυξη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

(3) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της ΔΔΥΠΠ και ο χειρισμός των διοικητικών θεμάτων του προσωπικού της.