Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης

7 Ιουλίου, 2022

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΟΣΥ

1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο α του Ν. 3433/2006 (Α΄ 20 Α) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Διαχείρισης Πόρων, Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και κατάρτισης – παρακολούθησης και συντονισμού του προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ, οικονομικής μέριμνας και στρατιωτικής και τεχνολογικής υποστήριξης.

2. Η ΓΔΟΣΥ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: