Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 24/14: «Προμήθεια Συλλογών Ανταλακτικών (ΚΙΤΣ) Γενικής Επιθεωρήσεως Πυροβόλων ΟΤΟ MELARA 76/62»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΚΙΤΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΤΟ MELARA 76/62 Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 21/14: «Υποστήριξη Τ/Λ SUT, SST-4 (Κάρτες, Υπομονάδες, Κινητήρες)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ/Λ SUT, SST-4 (ΚΑΡΤΕΣ,ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ,ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ/Λ SUT, SST-4

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 20/14: «Προμήθεια Αμοιβών και Αναλωσίμων Υλικών Τ/Λ ΜΚ-46 και Συσκευών Ελέγχου»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τ/Λ ΜΚ-46 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 18/14: «Προμήθεια υλικών Ναρκαλιείας,Ναρκοθηρίας»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΡΚΑΛΙΕΙΑΣ, ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΡΚΑΛΙΕΙΑΣ, ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ Προσθήκη

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 16/14: «Προμήθεια Ξηρών Στοιχείων Ναρκών»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΡΚΩΝ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 22/14: «Προμήθεια Αμοιβών Φόρτου και Βάσεως Ρ/Ε-ΣΔΒ Φ/Γ»

Περίληψη Προκήρυξης Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Γενικοί Όροι Προκήρυξης Παράρημα Β Ειδικοί Όροι Προκήρυξης Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 19/14:«Προμήθεια 3 Μητρών Βουλκανισμού (Μήτρες για την Κατασκευή Πελμάτων Ερπυστριών Αρμάτων-Αυτοκινούμενων Πυροβόλων)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-Γενικοί Όροι Παράρτημα Β-Ειδικοί Όροι Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προσθήκη 2 Παραρτήματος Β-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΤΡΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΛΜΑΤΩΝ LEO

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 24/14: «Προμήθεια Συλλογών Ανταλακτικών (ΚΙΤΣ) Γενικής Επιθεωρήσεως Πυροβόλων ΟΤΟ MELARA 76/62»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΚΙΤΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΤΟ MELARA 76/62 Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 21/14: «Υποστήριξη Τ/Λ SUT, SST-4 (Κάρτες, Υπομονάδες, Κινητήρες)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ/Λ SUT, SST-4 (ΚΑΡΤΕΣ,ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ,ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ/Λ SUT, SST-4

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 20/14: «Προμήθεια Αμοιβών και Αναλωσίμων Υλικών Τ/Λ ΜΚ-46 και Συσκευών Ελέγχου»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τ/Λ ΜΚ-46 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 18/14: «Προμήθεια υλικών Ναρκαλιείας,Ναρκοθηρίας»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΡΚΑΛΙΕΙΑΣ, ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΡΚΑΛΙΕΙΑΣ, ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ Προσθήκη

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 16/14: «Προμήθεια Ξηρών Στοιχείων Ναρκών»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΡΚΩΝ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 22/14: «Προμήθεια Αμοιβών Φόρτου και Βάσεως Ρ/Ε-ΣΔΒ Φ/Γ»

Περίληψη Προκήρυξης Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Γενικοί Όροι Προκήρυξης Παράρημα Β Ειδικοί Όροι Προκήρυξης Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 19/14:«Προμήθεια 3 Μητρών Βουλκανισμού (Μήτρες για την Κατασκευή Πελμάτων Ερπυστριών Αρμάτων-Αυτοκινούμενων Πυροβόλων)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-Γενικοί Όροι Παράρτημα Β-Ειδικοί Όροι Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προσθήκη 2 Παραρτήματος Β-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΤΡΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΛΜΑΤΩΝ LEO